Over NVKP

Gegevens van de vereniging

Nederlandse Vereniging Kritisch Prikken

RSIN: 816466841
KvK: 40189987

E-mailadres: info@nvkp.nl

Onze persvoorlichter kunt u bereiken per email.

Telefoonnummer voor vragen: 088-035 02 00, zie voor beschikbaarheid elders op de website

Privacybeleid

Bestuur:

Over de Nederlandse Vereniging Kritisch Prikken

De Nederlandse Vereniging Kritisch Prikken (NVKP) is in augustus 1994 opgericht door een groep mensen die ervaring hadden opgedaan met negatieve gevolgen van vaccineren. Deze ervaring was opgebouwd vanuit hun beroep, alsook vanuit eigen ondervindingen als ouder. Hierbij bleek dat er weinig gehoor was op al hun vragen. Dit mondde uit in de behoefte meer te willen weten over de risico's van vaccineren om deze kennis aan een breder publiek kenbaar te maken. Om hieraan te voldoen is de NVKP opgericht. De vereniging staat los van welke levensbeschouwelijke richting dan ook en staat open voor iedereen met vragen en problemen rond vaccinaties bij kinderen.

De vereniging heeft tot doel:

 • Het geven van informatie over ziekten, vaccins en de gevolgen van vaccineren.
 • Het informeren over de keuzevrijheid en de eigen verantwoordelijkheid hierin.
 • Het bieden van informatie over alternatieven voor vaccinaties.
 • Het informeren over behandelingsmogelijkheden van vaccinatieschade.
 • Het bieden van informatie aan allen die bewust kiezen voor niet of gedeeltelijk vaccineren.
 • Het stimuleren van maatschappelijke erkenning van vaccinatieschade en het benadrukken van het belang van een goede, onafhankelijke registratie van gezondheidsschadelijke effecten van vaccinaties.

De vereniging tracht haar doel onder meer te bereiken door:

 • Het geven van voorlichting en informatie in alle mogelijke vormen.
 • Het werven van (geldelijke) middelen.
 • Het verstrekken van (geld)middelen aan personen, instellingen en organisaties die een bijdrage kunnen leveren aan de verwezenlijking van het doel van de vereniging.
 • Het samenwerken met andere (rechts)personen die een gelijk of aanverwant doel nastreven.

De vereniging kent in haar organisatie:

 • Een bestuur, bestaande uit een voorzitter, secretaris, penningmeester, coördinator communicatie en pr en een coördinator kennisteam, voor de namen, zie hierboven.
 • Een 088-informatielijn en een info-emailadres waar vragen kunnen worden gesteld die persoonlijk worden beantwoord
 • Een kennisteam dat de medische literatuur volgt en verzamelt. Van de relevante ziektes en vaccins worden dossiers samengesteld en up to date gehouden
 • Een financiële- en een ledenadministratie.
 • Een redactie voor digitale Nieuwsbrieven.
 • Een website met veel informatie over vaccineren en een websitebeheerder.
 • Een webshop voor lidmaatschap, de bestelling van folders en het boek.
 • Behandelaars, die op de website staan vermeld. Zij geven informatie en beantwoorden vragen over vaccinaties, vaccinatieschade en persoonlijke vaccinatiebegeleiding. Zij behandelen kinderen en volwassenen die gezondheidsproblemen hebben gekregen na vaccinatie.
 • Actieve leden die vertaalwerk, vormgeving en allerhande andere hand- en spandiensten verrichten.
 • Een oudermailing-groep, waarin leden ervaringen en informatie met betrekking tot vaccineren kunnen uitwisselen.

 

Huidige stand van zaken

In Nederland is het algemeen aanvaard dat iedereen (zeker ieder kind) gevaccineerd is, hoewel dit in ons land niet verplicht is. Maar ondanks deze wettelijke vrijheid tot keuze is de sociale en medische druk zo groot dat er eigenlijk geen sprake is van keuzevrijheid over vaccineren. De vereniging is bezorgd over het feit dat er weinig bekendheid wordt gegeven over risico's van vaccineren en de vaak discutabele resultaten van bescherming. Via publicatie van gedegen wetenschappelijk onderzoek, het geven van voorlichting en informatie wil de vereniging een zodanig beeld geven van vaccineren dat het publiek op de hoogte is van de mogelijke risico's van vaccineren. Verder wil de vereniging andere wegen aangeven om weerstand tegen infectieziektes te vergroten. De vereniging heeft een nauw contact met verschillende buitenlandse verenigingen met betrekking tot vaccinaties en stelt zich op de hoogte van recente publicaties.

Uw eigen inbreng

De vereniging stelt het op prijs kennis te nemen van uw ervaringen. Heeft u zelf, of hebben uw kinderen, mogelijke schade ondervonden door vaccinatie, laat het ons weten. Deze persoonlijke ervaringen helpen ons op weg een beter inzicht te krijgen in de mate van en waarin vaccinatieschade voorkomt, en met welke problemen u wordt geconfronteerd. Daarnaast kunnen wij u informatie geven over behandelingsmogelijkheden en steun bieden bij de erkenning van de schade. Uw actieve deelname landelijk of regionaal, is altijd nodig.