Onderzoeken

Resultaten NVKP-enquête/onderzoek onder ouders van 635 kinderen 2004

Hier zijn ze dan: de schokkende resultaten van onze ‘kleine’ gezondheidsenquête die wij eind 2004 hebben gehouden. We wilden weten hoe het staat met de feitelijke gezondheid van gevaccineerde en ongevaccineerde kinderen. De voorzichtige conclusie is bijzonder pijnlijk voor voorstanders van het reguliere vaccinatie programma (RVP); niet-gevaccineerde kinderen scoren namelijk beter op vrijwel ieder terrein. Minder kwakkelende kinderen, minder ziekenhuisopnames, minder huilbabies, minder allergieën etcetera.

Als rechtgeaard kritisch prikkers zijn we niet bijzonder verbaasd door de uitkomst op zich. Velen van ons hadden zelf al positieve vermoedens over hun kind ten opzichte van buren, vrienden en klasgenootjes. Maar toch zijn ook wij verrast door de grootte van de verschillen.
We beseffen namelijk heel goed dat zo’n enquête als dit op puur wetenschappelijke gronden aan alle kanten rammelt. De omvang van de groep onderzochte kinderen is veel te klein en niet representatief, we hebben niet gewerkt met controlegroepen etcetera. Bovendien zijn we zelf verre van objectief hetgeen onze conclusies kan kleuren. We waren vooraf dus een beetje bevreesd, hoe met de uitkomsten om te gaan. Maar de verschillen zijn zo groot dat de conclusies voor iedere lezer onontkoombaar zijn.

Het is onze verantwoordelijkheid om mensen te informeren en waar nodig wakker te schudden; dat willen we doen. Wij van de NVKP nemen dus de resultaten van deze enquête ter kennisgeving aan en hebben dit, als indicatief gegeven, naar de politiek en andere instanties gestuurd, met de vraag om na te denken over zinvol en bewust vaccineren. Half februari meldde het tv-programma Zembla dat er per jaar 3.000 tot 4.000 mensen sterven aan bijwerkingen van medicijnen. Dat is 5 tot 10 maal zoveel als de Gezondheidsraad tot voor kort meende.

Officiële instanties houden ook altijd vol dat vaccinaties geen bijwerkingen hebben; hoe betrouwbaar is dat? Is het middel misschien toch erger dan de kwaal? Overheid; wij willen best de wankele basis erkennen van onze enquête. Maar durft u nu nog zonder blikken of blozen te beweren dat het huidige vaccinatiebeleid de gezondheid bevordert? En dat kinderen en ouders beter af zijn met uw gebrekkige onderzoeksbereidheid en communicatie? Overheid; wij dagen u uit om een grootschalig wetenschappelijk onderzoek te starten dat wél voldoet aan alle objectieve criteria. Wij doen graag mee en we zijn heel nieuwsgierig naar de uitkomst. Dankzij de bijdrage van een groot aantal actieve leden hebben we ruim zeshonderd ingevulde vragenlijsten teruggekregen. Het ging steeds om het invullen van vragenlijsten door de ouders. Voor de eenvoud en duidelijkheid hebben we kinderen die deels gevaccineerd zijn buiten de enquête gehouden. De 543 vragenlijsten die uiteindelijk zijn verwerkt betreffen kinderen die óf volledig volgens het reguliere programma óf helemaal niet zijn gevaccineerd.

De enquête

De genoemde gezondheidsenquête van de NVKP is dit najaar uitgevoerd onder ouders van 635 kinderen, onder zowel leden als niet leden van de NVKP. De geografische spreiding is over het gehele land. We hebben ouders gevraagd schriftelijk een vragenlijst in te vullen over de gezondheid van hun kind(eren). Alle ouders zijn benaderd voor meer informatie en controle vragen. De personalia van alle deelnemende ouders en kinderen zijn bekend. Niet volledig ingevulde vragenlijsten of vragenlijsten van ouders die niet reageerden op onze oproep tot meer informatie en/of controlevragen zijn buiten het resultaat gehouden. Vragenlijsten van ouders van kinderen die afwijkend gevaccineerd zijn, dus niet geheel volgens RVP en ook niet geheel ongevaccineerd zijn eveneens buiten deze enquête gehouden daar de afwijkingen hierin te divers waren. Totaal zijn 635 enquêtes retour ontvangen, hiervan zijn 312 compleet gevaccineerden en 231 geheel niet gevaccineerden in onderstaande resultaten verwerkt.

N is het aantal kinderen dat heeft deelgenomen aan deze enquête.

Gegevens lijst cijfermateriaal

Gemiddelde incidentie:Volledig gevaccineerdGeheel niet gevaccineerd 
N =312231 
Koorts >40’C1,941,21gem. incidentie 1e 5 levensjaren
Koortsstuipen0,190,07gem. incidentie 1e 5 levensjaren
Oorontsteking1,670,62gem. incidentie 1e 5 levensjaren
Keelontsteking0,770,19gem. incidentie 1e 5 levensjaren
Bof0,020,02gem. incidentie 1e 5 levensjaren
Mazelen0,040,03gem. incidentie 1e 5 levensjaren
Rode hond0,020,06gem. incidentie 1e 5 levensjaren
Difterie0,000,00gem. incidentie 1e 5 levensjaren
Kinkhoest0,090,17gem. incidentie 1e 5 levensjaren
Tetanus0,000,00gem. incidentie 1e 5 levensjaren
Polio0,000,00gem. incidentie 1e 5 levensjaren
Meningitis B/C/Viraal0,000,00gem. incidentie 1e 5 levensjaren
Hepatitis B0,000,00gem. incidentie 1e 5 levensjaren
Speekselklierontst.0,020,02gem. incidentie 1e 5 levensjaren
Teel/bijbal ontsteking0,000,00gem. incidentie 1e 5 levensjaren
Hersenbeschadiging0,010,00gem. incidentie 1e 5 levensjaren
Agressief gedrag (aantalmaal)0,570,05gem. incidentie 1e 5 levensjaren
Stuipen / collaps0,210,03gem. incidentie 1e 5 levensjaren
Bewustzijnsverlies0,090,04gem. incidentie 1e 5 levensjaren
Hartritmestoring/hartruis0,090,12gem. incidentie 1e 5 levensjaren
Reumatische klachten0,050,01gem. incidentie 1e 5 levensjaren
Antibioticum toegediend1,430,65gem. incidentie 1e 5 levensjaren
Huisarts bezoek7,583,87gem. incidentie 1e 5 levensjaren
Ziekenhuis opname0,570,39gem. incidentie 1e 5 levensjaren
KNO problemen5,002,73gem. incidentie 1e 5 levensjaren
    
Absolute gegevens:   
N =312231 
Kwakkelen met gezondheid8319 
Heeft chronisch eczeem (gehad)167101 
Is huilbaby (geweest)2310,3 
Heeft diabetes (gehad)20 
Heeft voedselintolerantie (gehad)7460,1 
Heeft leukemie (gehad)00 
Heeft Astma - Cara (gehad)4619 
Is autistisch (geweest)80 
Heeft allergische reacties (gehad)8961,5 
heeft ADHD (gehad)62,9 
Vertoont agressief gedrag2010,3 
Heeft slaapproblemen (gehad)8151,3 
Is epileptisch (geweest)52,9 
Keel/neusamandelen geknipt337,3 
(niet gevaccineerd gerelativeerd t.o.v. gevaccineerd tot N=312 per groep)   

Bronnen:

  1. http://www.impf-report.de/jahrgang/2004/37.htm#01
  2. O.a. Dr. Viera Schreibner; ‘vaccination’, Dr. Buchwald; ‘Geschaft mit der Angst’, Harry Coulter ‘A shot in the dark” e.v.a.
  3. Cijfers Engeland en Wales, http://www.whale.to/a/stats-uk3.html
  4. O.a. Dr. Jean Pilette, ‘Het Poliovaccin’.
  5. Cijfers RIVM / NVI.
  6. Ned. Tijdschrift voor Geneeskunde 1993; 137-28 blz 1377-1380
  7. Info van Landelijke coordinatiestructuur infectieziekten en van de moeder van één van de getroffen kinderen.
  8. Rapport Gezondheidsraad april 2004
  9. De Telegraaf sept/okt 2004.

Deze enquête is eerder gepubliceerd in de speciale uitgave van Kritisch Pikken in 2006.

Vaccinated – versus – Unvaccinated

2020 Pilot Survey Data Comparison

In de VS is een uitgebreide vergelijkende studie gedaan naar de gezondheid tussen gevaccineerde en niet-gevaccineerde kinderen en volwassenen. Het bewijs is geleverd, dat niet-gevaccineerden significant gezonder zijn, vaccinaties veroorzaken chronische ziekten.
De advocaten Greg Glaser & Ray Flores willen dat dit op 22 februari 2021 in het Federale Hof wordt behandeld om keuzevrijheid van vaccineren te verkrijgen en daarmee toegang tot scholen voor alle kinderen, om zo een einde aan de segregatie te verkrijgen.


Analyse van gezondheidsresultaten bij gevaccineerde en niet-gevaccineerde kinderen:

Analysis of health outcomes in vaccinated and unvaccinated children: Developmental delays, asthma, ear infections and gastrointestinal disorders

In this study, which only allowed for the calculation of unadjusted observational associations, higher ORs were observed within the vaccinated versus unvaccinated group for developmental delays, asthma and ear infections. Further study is necessary to understand the full spectrum of health effects associated with childhood vaccination.

Brian S Hooker , Neil Z Miller
First Published May 27, 2020
Ga naar de website, of lees de pdf...


Hygiënehypothese opnieuw bezien

Meer allergie en auto-immuunziekten door uitroeien infecties.

In de 20e eeuw groeiden kinderen op in een steeds schonere omgeving met betere voeding en drinkwater. Als gevolg hiervan en vanaf de jaren ’70 mede door de vaccinaties zijn alle kinderziekten in ernst afgenomen en vervolgens bijna verdwenen, vooral in de westerse landen.

Tegelijkertijd ontstond in deze landen een dramatische verschuiving van acute naar chronische ziekten zoals allergieën en auto-immuunziekten, vooral die laatste decennia. De jaren ‘60 generatie, die de meeste kinderziekten doormaakten, kampte veel minder vaak met allergie of auto-immuunziekten. Sommige immunologen vermoedden een verband.

De onderzoekers van de zogenaamde hygiënehypothese hebben een aantal belangrijke ontdekkingen gedaan die dit verband kunnen verklaren. Zij ontdekten het grote belang van op jonge leeftijd in aanraking komen met voldoende infecties om zodoende een gezond immuunsysteem te ontwikkelen.

Lees meer over deze belangrijke ontdekkingen in dit artikel.


Wat zijn de mogelijke oorzaken van een suboptimaal immuunsysteem?

met onderwerpen als:
- Allergieën als 'prijs' voor een verbeterde gezondheidstoestand?
- Grootschalig gebruik vaccins en lagere infectiedruk zijn boosdoeners.
- Slechte afweer in combinatie met bepaalde ziekteverwekkers extra riskant

Zie verder: http://web.archive.org/web/20130412154931/http://nationaalkompas.nl/gezondheidsdeterminanten/persoonsgebonden/immuunsysteem/wat-zijn-de-mogelijke-oorzaken-van-een-suboptimaal-immuunsysteem/

Gevaccineerd versus niet gevaccineerd: Raad eens wie er zieker is

Dit gaat over een nieuwe, baanbrekende enquête onder honderden Amerikaanse kinderen die thuisonderwijs krijgen, waaruit blijkt dat de gevaccineerde kinderen meer kans liepen op het ontwikkelen van de volgende ziektes/problemen, in vergelijking tot niet gevaccineerde kinderen.

Lees hier het hele artikel...
Hier staat het orginele artikel (Engels)


Neil Z. Miller: studie gevaccineerde en niet gevaccineerde kinderen, 2021.

Dr. Brian Hooker en ik hebben net weer een studie gepubliceerd waarin gevaccineerde en niet gevaccineerde kinderen werden vergeleken. De gevaccineerde kinderen bleken significant verhoogde snelheid van ernstige allergieën, autisme, maag-darmstoornissen, astma, aandachtstekortstoornis en chronische oorinfecties te hebben. Tabellen 9 en 10 zijn interessant: ′′ ongevaccineerde & borstvoeding ′′ zuigelingen hadden de beste gezondheidsresultaten terwijl ′′ gevaccineerde & niet-borstvoeding ′′ baby ' s de slechtste gezondheidsresultaten hadden.

Een PDF van het papier kun je hier downloaden...


Artikel over wiegendood

Van wiegendood kan sprake zijn als een jong kind, op de leeftijd dat deze nog in de wieg ligt, overlijdt zonder dat hiervoor een oorzaak gevonden kan worden. De internationaal gebezigde term is SIDS. (Sudden Infant Death Syndrome).

Omdat vaccins bij premature baby’s tot ademstop (apneu) kunnen leiden worden ze na de vaccinatie aan de ademhalingsmonitor gelegd. In hoeverre kunnen vaccins ook voor voldragen baby’s een risico vormen en wat is hierover bekend vanuit de literatuur? Daarover en anderen bijwerkingen, gaat dit artikel.

Lees hier het artikel...


Vergelijkend onderzoek artsenbezoek gevaccineerde en niet-gevaccineerde kinderen.

Relative Incidence of Office Visits and Cumulative Rates of Billed Diagnoses Along the Axis of Vaccination By James Lyons-Weiler and Paul Thomas, November 2020 gepubliceerd.

10 jaar lang werden 3324 kinderen gevolgd, waaronder 561 ongevaccineerde. Hoe meer vaccinaties kinderen kregen, hoe ongezonder ze werden, gemeten aan gedeclareerde doktersbezoeken.
Ongevaccineerde kinderen blijken veel gezonder dan gevaccineerde kinderen. Geen enkel ongevaccineerd kind had ADHD.
Lees het hele onderzoek...
Dit is de bron...


Toename kankergevallen door uitroeien infectieziektes met koorts

Uit veel epidemiologisch onderzoek blijkt dat koorts preventief werkt tegen kanker. Wetenschappers weten nu steeds beter hoe dit komt. Men vermoedt dat het toenemend gebruik van koortsverlagers en middelen om koorts te voorkomen, zoals vaccinatie tegen kinderziekten, een reden is van de wereldwijde stijging van kanker.

Lees hier het artikel: Toename kankergevallen door uitroeien infectieziektes met koorts
Lees hier de Engelse vertaling: Increase in cancer cases as a consequence of eliminating febrile infectious diseases