Mag een kinderdagverblijf, peuterspeelzaal of zwembad niet gevaccineerde kinderen weigeren?

Mag een kinderdagverblijf, peuterspeelzaal of zwembad niet gevaccineerde kinderen weigeren?

 

Aan het einde van dit antwoord vindt u van 26 juni 2018 Antwoorden op Kamervragen over bericht ‘Maak vaccineren verplicht’.
Maar eerst terug naar 2016

7 december 2016, De ministers Asscher en Klijnsma hebben op vragen van de Tweede Kamer geantwoord.

Vraag:
Zou de minister kunnen kijken of het juridisch mogelijk is voor kinderopvangbedrijven om niet-gevaccineerde kinderen te weigeren?

Antwoord:
Gezondheid van je kind is het allerbelangrijkste wat er is. Ouders hebben daarom recht op goede informatie vanuit het dagverblijf of de school van hun kind. Het zou goed zijn als kinderopvangorganisaties hierover nog zelf meer vertellen aan ouders. Daarom wordt er onderzocht wat de mogelijkheden zijn om scholen en kinderdagverblijven te verplichten om hun de vaccinatiegraad bekend te maken en daarbij een handelingsperspectief te bieden aan ouders, scholen en kinderopvangorganisaties.
Een kinderdagverblijf kan nu al aan een ouder vragen of een kind gevaccineerd is, maar een ouder hoeft deze informatie niet te geven. Dit zijn namelijk medische gegevens. Op grond van de Wet bescherming persoonsgegevens is het niet toegestaan om ouders te verplichten om deze gegevens te verstrekken. Als ouders expliciet instemmen, mag het dagverblijf deze gegevens wel registreren, zodat de GGD snel kan handelen bij de uitbraak van een ziekte. Dit blijkt in de praktijk ook veel te gebeuren. Een kinderdagverblijf kan ook aangeven of er – voor zover bij hen bekend – kinderen worden opgevangen die niet deelnemen aan het Rijksvaccinatieprogramma, mits dit niet te herleiden is tot persoonsniveau.
In beginsel is er nu geen juridische basis voor een algehele weigering van niet-ingeënte kinderen in de kinderopvang. In geval van een uitbraak van een besmettelijke ziekte, zoals mazelen, kan de eigenaar van een kinderopvangvoorziening besluiten, niet-ingeënte kinderen (tijdelijk) de toegang te weigeren, wanneer de veiligheid en gezondheid van de opgevangen kinderen in het geding is. De eigenaar weegt op dat moment de risico’s en treft maatregelen. Afhankelijk van het risico en de omstandigheden zou in een individueel geval op basis van een adequate onderbouwing, waarbij alle betrokken belangen zijn afgewogen, (tijdelijk) de toegang tot de kinderopvang kunnen worden geweigerd. Het is uiteindelijk aan de rechter om te oordelen of er voldoende grond bestaat voor een weigering, het RIVM heeft overigens aangegeven, dat het alleen toelaten van ingeënte kinderen tot de kinderopvang slechts een zeer beperkt effect zou hebben op het risico van het oplopen van een ziekte waartegen gevaccineerd wordt. Een kind kan ook buiten de kinderopvang besmet worden. 
Noot NVKP: deze laatste zin is belangrijk; een kind kan ook buiten de kinderopvang besmet worden. Inderdaad! Vaccinaties geven slechts kortdurende bescherming en daarna zou iedereen een gevaar vormen. 


Regelmatig ontvangt de NVKP meldingen van ouders dat op het aanmeldingsformulier voor een kinderdagverblijf, peuterspeelzaal of zwemles wordt gevraagd naar de data waarop het kind de vaccinaties heeft gekregen uit het Rijksvaccinatieprogramma (RVP). Het stellen van de vraag naar de vaccinatietoestand van uw kind hoeft niet direct opgevat te worden als verplichting tot inenting.
Anders wordt het, wanneer uitdrukkelijk inenting volgens het Rijksvaccinatieprogramma wel als voorwaarde wordt gesteld. Is er een rechtvaardiging van zo’n verplichting te vinden in de wet?

Naar aanleiding van vragen over een gemeenteverordening waarop een kinderdagverblijf zich in 2005 beriep, heeft de Inspectie van de volksgezondheid duidelijkheid gebracht.
De Inspectie van Volksgezondheid heeft aangegeven, dat houders van kindercentra niet-ingeënte kinderen de toegang niet mogen weigeren. De houders van kindercentra mogen de ouders van niet-ingeënte kinderen attenderen op het inentingsschema, maar mogen de kinderen niet weigeren.

Dus:

·         Laat u informeren over vaccineren.

·         Er is geen enkele wettelijke basis voor een kinderdagverblijf om vaccinaties volgens het RVP te eisen.

·         Laat u niet intimideren en sta op uw grondrecht van vrijheid van keuze van medische behandeling van uw kind. Het is ook vreemd, dat instanties zo bang zijn voor ongevaccineerden als men gelooft in de bescherming van vaccinaties.

·         Gevaccineerde kinderen kunnen ook drager zijn van ziektes, waartegen ze gevaccineerd zijn.

Wilt u door middel van een brief of mail het kinderdagverblijf op de onjuistheid van hun eis voor vaccinatie wijzen, dan kunt u deze voorbeeldbrief gebruiken.

De NVKP krijgt meerdere berichten van ouders met niet-ingeënte kinderen, aan wie is meegedeeld, dat zij niet langer welkom zijn in het kinderdagverblijf. Een ouder kijkt nu zelfs of juridische stappen mogelijk zijn. Wij proberen zoveel mogelijk te ondersteunen, ook op juridisch vlak.


Nu eerst meer over een vraag, die aan de NVKP is gesteld en waarop wij een antwoord hebben geformuleerd met behulp van een jurist. Wellicht helpt dit in de hele discussie en om wat meer zicht op de hele problematiek te krijgen, want het is verre van eenvoudig.


De vraag is: 
In hoeverre mag een kinderopvang gegevens die ingevuld zijn bij een intake/aanmelding wel of niet anoniem gebruiken bij een vermelding hoeveel kinderen er bij een kinderopvang niet gevaccineerd zijn?

Antwoord:
Over medische handelingen hoef je geen mededelingen te doen en medische gegevens over een persoon mogen niet worden doorgegeven.

Nederland volgt de Europese wet wat betreft recht op menselijke integriteit  art 3.

www.europarl.europa.eu/charter/pdf/text_nl.pdf

Artikel 3

Recht op menselijke integriteit

1.    Eenieder heeft recht op lichamelijke en geestelijke integriteit.

2.    In het kader van de geneeskunde en de biologie moeten met name worden nageleefd:
- de vrije en geïnformeerde toestemming van de betrokkene, volgens de bij de wet bepaalde regels,
- het verbod van eugenetische praktijken, met name die welke selectie van personen tot doel hebben,

  

Er is aan een jurist gevraagd om te onderzoeken of hier jurisprudentie over bekend is.

Ondertussen was de vragensteller zelf ook op onderzoek uit geweest, op basis van de tekst op www.justitia.nl/privacy/ over de privacywet

Valt inentingen onder bijzondere persoonsgegevens:

Wat is een bijzonder persoonsgegeven?

Naast gewone persoonsgegevens kent de wet ook bijzondere persoonsgegevens. Dit zijn gegevens die zo gevoelig zijn dat de verwerking ervan iemands privacy ernstig kan aantasten. Zulke gegevens mogen dan ook alleen onder zeer strenge voorwaarden worden verwerkt. Onder bijzondere of gevoelige persoonsgegevens vallen, bijvoorbeeld, gegevens die iets zeggen over iemands ras, godsdienst, gezondheid, strafrechtelijk verleden of seksuele leven. Ook een lidmaatschap van een vakvereniging en het burgerservicenummer (BSN) zijn bijzondere persoonsgegevens.

In dat geval valt het verwerken van deze gegevens:

Wanneer is er sprake van verwerking van persoonsgegevens?

Onder verwerking wordt verstaan elke handeling met betrekking tot persoonsgegevens. De wet noemt als voorbeelden van verwerking: het verzamelen, vastleggen, ordenen, bewaren, bijwerken, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekking door middel van doorzending, verspreiding of enige andere vorm van terbeschikkingstelling, samenbrengen, met elkaar in verband brengen, afschermen, uitwissen en vernietigen van gegevens.
Uit deze opsomming blijkt dat algauw sprake is van het verwerken van persoonsgegevens. Je zou kunnen stellen dat alles wat men met een persoonsgegeven doet onder verwerken valt.

In dit geval zou het uitzoeken (verzamelen) van deze gegevens al onder de privacywetgeving vallen en mag alleen gebeuren met uitdrukkelijke toestemming van de ouders. Dus het openbaar maken van aantallen niet gevaccineerde kinderen zou absoluut niet mogen, tenzij dit wettelijk vastgelegd wordt.

De jurist komt vervolgens met het volgende antwoord.

“Mag een kinderdagverblijf gegevens verzamelen en anoniem publiceren over
het aantal kinderen dat niet is ingeënt?

Dat is niet zo gemakkelijk te beantwoorden.
- Artikel 21 van de Wet bescherming persoonsgegevens bevat uitzonderingen op artikel 16 van die wet (het verbod om persoonsgegevens betreffende iemands gezondheid te verwerken). Bij voorbeeld: Instellingen voor maatschappelijk dienstverlening mogen die gegevens wel verwerken voor zover dat met het oog op een goede behandeling of
verzorging van de betrokkene, dan wel het beheer van de instelling noodzakelijk is. Dat die uitzondering ook geldt voor het verzamelen en publiceren van gegevens over inentingen door kinderdagverblijven, is niet zo duidelijk. Het lijkt dat dat niet het geval is.
- Artikel 8, tweede lid van het EVRM houdt een uitzondering op het eerste lid in. Het tweede lid laat inbreuken toe op de rechten die de individualiteit van de burger raken. Voorwaarden: het moet wettelijk geregeld zijn, noodzakelijk in een democratische samenleving en er moet een legitiem doel worden nagestreefd. Het Europese Hof in Straatsburg gaat altijd precies na of aan de voorwaarden is voldaan. Interessant is 
de uitspraak van het Hof van 27 november 2013 betreffende medische gegevens van Jehova's getuigen. Het ging om een meldplicht voor zorgaanbieders in geval van weigering door Jehova's getuigen van bloed of bloedproducten. De aangevallen maatregel betrof in de kern het verzamelen van gegevens van een specifieke groep patiënten. De maatregel was bij wet voorzien, maar het Hof oordeelde in het kader van de doelmatigheidstoets dat de maatregelen een disproportionele inbreuk opleveren op het recht op privé leven en aldus niet noodzakelijk in een democratische samenleving. Geconstateerd werd in dit verband dat er geen sprake was van verdenking van een strafbaar feit.

- In kranten staat dat minister Schippers wettelijk wil regelen, dat kinderdagopvang en scholen verplicht moeten melden hoeveel procent van de kinderen is ingeënt, bij voorbeeld op hun website. Zij laat eerst onderzoeken of dit wettelijk geregeld kan worden. In de Kamerstukken is dit overigens nog niet terug te vinden, maar misschien volgt het verslag nog.

Op dit moment zou de conclusie alleen kunnen zijn dat er in ieder geval een wettelijke regeling nodig is voor het verzamelen en openbaar maken van gegevens over aantallen van niet ingeënte kinderen.”

7 december 2016, De ministers Asscher en Klijnsma hebben op vragen van de Tweede Kamer geantwoord.

Vraag:
Zou de minister kunnen kijken of het juridisch mogelijk is voor kinderopvangbedrijven om niet-gevaccineerde kinderen te weigeren?

Antwoord:
Gezondheid van je kind is het allerbelangrijkste wat er is. Ouders hebben daarom recht op goede informatie vanuit het dagverblijf of de school van hun kind. Het zou goed zijn als kinderopvangorganisaties hierover nog zelf meer vertellen aan ouders. Daarom wordt er onderzocht wat de mogelijkheden zijn om scholen en kinderdagverblijven te verplichten om hun de vaccinatiegraad bekend te maken en daarbij een handelingsperspectief te bieden aan ouders, scholen en kinderopvangorganisaties.
Een kinderdagverblijf kan nu al aan een ouder vragen of een kind gevaccineerd is, maar een ouder hoeft deze informatie niet te geven. Dit zijn namelijk medische gegevens. Op grond van de Wet bescherming persoonsgegevens is het niet toegestaan om ouders te verplichten om deze gegevens te verstrekken. Als ouders expliciet instemmen, mag het dagverblijf deze gegevens wel registreren, zodat de GGD snel kan handelen bij de uitbraak van een ziekte. Dit blijkt in de praktijk ook veel te gebeuren. Een kinderdagverblijf kan ook aangeven of er – voor zover bij hen bekend – kinderen worden opgevangen die niet deelnemen aan het Rijksvaccinatieprogramma, mits dit niet te herleiden is tot persoonsniveau.
In beginsel is er nu geen juridische basis voor een algehele weigering van niet-ingeënte kinderen in de kinderopvang. In geval van een uitbraak van een besmettelijke ziekte, zoals mazelen, kan de eigenaar van een kinderopvangvoorziening besluiten, niet-ingeënte kinderen (tijdelijk) de toegang te weigeren, wanneer de veiligheid en gezondheid van de opgevangen kinderen in het geding is. De eigenaar weegt op dat moment de risico’s en treft maatregelen. Afhankelijk van het risico en de omstandigheden zou in een individueel geval op basis van een adequate onderbouwing, waarbij alle betrokken belangen zijn afgewogen, (tijdelijk) de toegang tot de kinderopvang kunnen worden geweigerd. Het is uiteindelijk aan de rechter om te oordelen of er voldoende grond bestaat voor een weigering, het RIVM heeft overigens aangegeven, dat het alleen toelaten van ingeënte kinderen tot de kinderopvang slechts een zeer beperkt effect zou hebben op het risico van het oplopen van een ziekte waartegen gevaccineerd wordt. Een kind kan ook buiten de kinderopvang besmet worden. 
Noot NVKP: deze laatste zin is belangrijk; een kind kan ook buiten de kinderopvang besmet worden. Inderdaad! Vaccinaties geven slechts kortdurende bescherming en daarna zou iedereen een gevaar vormen.
En vooral: pas gevaccineerde kinderen vormen een besmettingsbron!  https://healthimpactnews.com/…/dr-suzanne-humphries-m-d-va…/  http://www.westonaprice.org/…/public-health-officials-know…/ 
 http://www.nvic.org/…/live-virus-vaccines-and-vaccine-shedd…
en zie de professionele bijsluiter MMR Vax pro onder 4.4.  http://nvkp.nl/…/Bijsluiter%20M-M-RVAXPRO%20%28BMR%29%20pro…

[uw naam]

[uw adres]

[uw postcode en plaats]

[naam kinderdagverblijf]

[adres kinderdagverblijf]

postcode en plaats kinderdagverblijf]

[plaatsnaam], donderdag 14 september 2017

Betreft: Niet verplichte vaccinatie

Geachte [naam kinderdagverblijf]

Wij, de ouders van [naam kind], willen onze zoon/dochter inschrijven bij uw instelling. Helaas bleek dit op bezwaren van uw kant te stuiten aangezien ons kind niet/niet volledig gevaccineerd is.

In onze Grondwet is het recht op de onaantastbaarheid van het menselijk lichaam gegarandeerd. Om die reden kennen we in Nederland geen verplichting om kinderen te laten vaccineren. Op grond hiervan heeft de Inspectie van Volksgezondheid aangegeven, dat regelgeving betreffende kindercentra niet op een wijze uitgelegd mag worden, dat houders van kindercentra niet-ingeënte kinderen de toegang mogen weigeren. Dit betekent dat houders van kindercentra de ouders van niet-ingeënte kinderen mogen attenderen op het inentingsschema, maar deze kinderen niet mogen weigeren.

Wij hopen dat u zult begrijpen dat uw argumenten niet rechtsgeldig zijn en constateren dat er geen gegronde reden is om ons kind te weigeren. Wij gaan er daarom vanuit dat ons kind gewoon geplaatst kan worden in uw kinderopvang en nemen binnenkort hierover contact met u op.

Met vriendelijke groeten,

[naam]

www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/persoonsgegevens/vraag-en-antwoord/mogen-organisaties-mijn-persoonsgegevens-aan-anderen-doorgeven

Mogen organisaties mijn persoonsgegevens aan anderen doorgeven?

Organisaties mogen uw persoonsgegevens aan anderen doorgeven als daar een goede reden voor is. En als zij zich houden aan de voorwaarden uit de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp).

Voorwaarden doorgeven persoonlijke gegevens

Er zijn 6 situaties waarin organisaties uw persoonsgegevens mogen doorgeven aan anderen:

·         Uw toestemming

Met uw toestemming kunnen organisaties uw persoonsgegevens aan anderen geven. De toestemming geldt alleen als duidelijk is waar u toestemming voor geeft en wat de gevolgen ervan zijn.

·         Uitvoeren van een overeenkomst

Heeft u een overeenkomst met een organisatie? Of gaat u die sluiten? Dan kan de organisatie uw persoonsgegevens aan anderen geven voor de uitvoering van die overeenkomst. Zo kan een telecombedrijf uw persoonsgegevens aan een postbedrijf geven. Bijvoorbeeld om een mobiele telefoon bij u thuis te laten bezorgen.

·         Wettelijke verplichting

Voor de uitvoering van een wettelijke verplichting is het soms nodig persoonsgegevens door te geven. Een voorbeeld van zo’n verplichting is de Algemene wet inzake Rijksbelastingen. Zo kan de belastinginspecteur alle gegevens opeisen die van belang kunnen zijn voor de belastingheffing.

·         Uw vitaal belang

Hierbij kunt u denken aan een dringende medische noodzaak. Als u bijvoorbeeld buiten bewustzijn bent, kunt u geen toestemming geven. Dan mogen uw persoonsgegevens zonder uw toestemming aan een arts doorgegeven worden.

·         Uitvoering van een publiekrechtelijke taak

De overheid mag persoonsgegevens doorgeven als dat nodig is voor de goede vervulling van haar taken. Het Openbaar Ministerie (OM) mag bijvoorbeeld informatie doorgeven over een fraudezaak aan verzekeraars.

·         Gerechtvaardigd belang van de organisatie

De organisatie moet zich afvragen of minder gegevens, of een minder ingrijpende weg hetzelfde resultaat geven. Ook moet de organisatie een privacytoets uitvoeren. Dit betekent dat de organisatie uw belang en rechten moet afwegen tegen het belang van de organisatie.

Meer informatie over de voorwaarden voor het verstrekken van persoonsgegevens vindt u op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens.

Overtreding privacywetgeving

Vermoedt u dat een organisatie verkeerd omgaat met uw persoonsgegevens? Dan kunt u dit melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens via het formulier persoonsgegevens.

Kinderdagverblijven en gastouders

Beantwoording kamervragen over beleid kinderdagverblijven

Een paar belangrijke punten gelicht uit het verslag van de Rijksoverheid van juni 2014 naar aanleiding van kamervragen over het beleid van kinderdagverblijven t.a.v. inentingen. Deze argumenten zouden door ouders goed gebruikt kunnen worden als ondersteuning voor de nu weer oplaaiende discussie met verantwoordelijken van kinderdagverblijven of gastouders.

* Minister Asscher: er is GEEN juridische basis voor een algehele weigering om niet ingeënte kinderen toe te laten tot kinderopvangvoorzieningen.
* Op grond van de Wet bescherming persoonsgegevens is het NIET toegestaan dat een kinderdagverblijf ouders verplicht tot het geven van dergelijke medische (persoons)gegevens.
* Het RIVM geeft aan dat het louter toelaten van kinderen die deelnemen aan het RVP een ZEER BEPERKT effect heeft op het risico van het oplopen van de ziekten waartegen gevaccineerd wordt.
* Daarnaast is het kinderdagverblijf maar één van de potentiële besmettingsroutes. OOK BUITEN het kinderdagverblijf kunnen contacten zijn met ongevaccineerde personen.
* In de praktijk worden de ziekten, waartegen in het RVP gevaccineerd wordt, meestal opgelopen BUITEN het kinderdagverblijf, zoals via familie en reizen naar het buitenland.
* Tot slot geldt dat ook kinderen die wel deelnemen aan het RVP sommige van deze ziektes (bof, mazelen, rode hond en meningokokken C) kunnen introduceren op het kinderdagverblijf, omdat kinderen pas op de leeftijd van 14 maanden tegen deze ziekten gevaccineerd worden.

www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2014/06/13/beantwoording-kamervragen-beleid-kinderdagverblijven-t-a-v-inentingen

Voorbeeldbrief aan kinderdagverblijf of gastouder die bezwaren maakt tegen een ongevaccineerd kind:

Beste verantwoordelijke van het gastouderbureau/kinderdagverblijf ……………,

Met betrekking tot de keuzevrijheid aangaande vaccinaties, willen wij als ouders van … (naam kind) niet dat dergelijke informatie in haar/zijn “rapport” wordt opgenomen of aan andere ouders inzichtelijk wordt gesteld. Dit vanuit de WBP, Wet bescherming persoonsgegevens. Het is geen geheim dat … niet is gevaccineerd. Wij hebben hierover ook een open houding naar andere ouders toe, maar laten dit vraagstuk graag aan de ouders over en niet aan het gastouderbureau.
Mocht er binnenkort een wet komen die dergelijke informatie aan externen verplicht stelt, dan hebben wij hier graag weer contact over. Ik zie graag een bevestiging op deze email tegemoet.

Met vriendelijke groet,

26 juni 2018 Antwoorden op Kamervragen over bericht ‘Maak vaccineren verplicht’. In het najaar zal de Staatssecretaris met een plan van aanpak ten aanzien van de dalende vaccinatiegraad komen.

Staatssecretaris Blokhuis (VWS) beantwoordt Kamervragen van de leden Raemakers, Diertens en Dijkstra (allen D66) over het bericht ‘Maak vaccineren verplicht’. (2018Z10458)

1
Bent u bekend met het bericht ‘Maak vaccineren verplicht’?

Antwoord 1
Ja.

2
Deelt u de zorg over de dalende vaccinatiegraad en het stijgende aantal kinderen dat ziek wordt of zelfs komt te overlijden door bijvoorbeeld mazelen? Zo ja, kunt u aangeven welke acties u onderneemt om de vaccinatiegraad weer omhoog te krijgen?

Antwoord 2
Ja die zorg deel ik. Vorig jaar heeft mijn ambtsvoorganger uw Kamer geïnformeerd over de maatregelen die zijn genomen om de laagdrempelige toegang tot vaccinaties en bijbehorende informatie te waarborgen.1 Zo heeft het RIVM in 2017 een e-learning beschikbaar gesteld met verdiepende scholing voor professionals die betrokken zijn bij de uitvoering van het Rijksvaccinatieprogramma (RVP). Daarnaast heeft de jeugdgezondheidszorg (JGZ) sinds 1 januari 2018 meer ruimte in de contactmomenten, om voorlichting te geven over het RVP en het gesprek te voeren over (het belang van) vaccinaties. Ook zet ik samen met het RIVM in op verbetering van de communicatie over en het monitoren van de vaccinatiebereidheid.

Per brief van 25 juni 2018 heb ik u het rapport ‘Vaccinatiegraad en jaarverslag Rijksvaccinatieprogramma 2017’ en het onderzoek van de commissie Seydel naar de mogelijke oorzaken van de dalende vaccinatiegraad op sociaal maatschappelijk terrein toegestuurd. Zoals ik reeds heb toegezegd, zal ik de komende maanden de diverse rapporten en onderzoeken bestuderen, met betrokkenen overleggen en u in het najaar informeren over mijn plan van aanpak ten aanzien van de dalende vaccinatiegraad.

3
Hoe beoordeelt u het idee van de schrijver van het artikel om vaccinatie verplicht te stellen voor kinderen op kinderdagverblijven?

Antwoord 3
Ik ben geen voorstander van het verplicht stellen van vaccinatie voor kinderen op kinderdagverblijven. Het RIVM geeft aan dat het alleen toelaten van ingeënte kinderen tot de kinderopvang slechts een zeer beperkt effect zou hebben op het risico van het oplopen van een ziekte waartegen gevaccineerd wordt. Een kind kan immers ook buiten de opvang besmet worden. Dit blijkt uit de verkenning naar een meldplicht vaccinatiegraad kinderdagverblijven en scholen die mijn ambtsvoorganger op 6 juli 2017 aan uw Kamer heeft gestuurd.2 Daarnaast is daarbij de inschatting dat een juridische basis (bijvoorbeeld in de Wet kinderopvang), om de kinderopvang de mogelijkheid te geven om niet gevaccineerde kinderen te weigeren, op grondwettelijke bezwaren zal stuiten. Dat zou namelijk kunnen leiden tot onderscheid op grond van godsdienst dan wel levensovertuiging.  

4
Kunt u aangeven of en zo ja, in welke andere landen van de Europese Unie (EU) vaccinatie specifiek in de kinderopvang verplicht is gesteld en hoe deze landen dat juridisch geregeld hebben? Ziet u kansen daarbij aan te sluiten? Zo ja, waarom? Zo nee, waarom niet?

Antwoord 4
Er zijn landen die één of meer vaccinaties voor kinderen verplicht stellen. Met name in de Oost-Europese landen, maar ook in bijvoorbeeld België, Frankrijk, en Italië, zijn bepaalde vaccinaties wettelijk verplicht. In veel van deze landen geldt een algemene vaccinatieplicht en riskeren ouders die hun kind niet laten vaccineren een boete. In Italië moeten ouders sinds 2017 kunnen aantonen dat hun kind is ingeënt, anders mogen deze niet naar de crèche of kleuterschool. In de praktijk blijkt deze nieuwe wet echter lastig te handhaven.

Zoals eerder aangegeven zie ik geen reden om in Nederland over te gaan op een verplichting voor wat betreft vaccinaties voor kinderen op kinderdagverblijven. We moeten ons goed realiseren dat de vaccinatiegraad in Nederland nog steeds hoog is. In mijn plan van aanpak ten aanzien van de dalende vaccinatiegraad zal ik aangeven welke maatregelen ik zal nemen om de vaccinatiegraad te verbeteren. Dit plan kunt u in het najaar verwachten.

5
Hoe beoordeelt u de huidige situatie in Nederland, waarbij ouders die hun kind of baby naar een crèche of kinderopvang brengen, niet eens (mogen) weten hoe hoog de vaccinatiegraad is en of hun kinderen dus mogelijk gevaar lopen? Vindt u deze situatie wel of niet langer wenselijk?

Antwoord 5
De meeste kinderdagverblijven vragen bij de intake naar de vaccinatiestatus van een kind. Op grond van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) kunnen ouders niet worden verplicht om dergelijke medische gegevens te verstrekken. In de meeste gevallen verstrekken ouders de informatie die het kinderdagverblijf dan registreert. Deze niet verplichte registratie, waarbij expliciete instemming van de ouder wordt gevraagd, is een manier om de juiste maatregelen te kunnen nemen bij een uitbraak van een kinderziekte. Zo kan de GGD snel handelen bij de uitbraak van een ziekte. En dat blijkt ook in de praktijk. Een kinderdagverblijf kan ook aangeven of er – voor zover bij hen bekend – kinderen worden opgevangen die niet deelnemen aan het Rijksvaccinatieprogramma, mits dit niet te herleiden is tot een individu. In het najaar zal ik mijn plan van aanpak ten aanzien van de dalende vaccinatiegraad presenteren en verder ingaan op de mogelijkheden voor kinderdagverblijven om de bestaande registratie te verbeteren.

6
Kunt u aangeven wat de stand van zaken is van het onderzoek dat door uw voorganger is ingesteld over de vraag of crèches en scholen kunnen worden verplicht op hun website of op een andere manier hun vaccinatiegraad bekend te maken, opdat ouders weten wat het risico is dat hun (nog niet ingeënte) kind of baby loopt?

Antwoord 6
Op 6 juli 2017 heeft mijn ambtsvoorganger u de verkenning naar een meldplicht vaccinatiegraad kinderdagverblijven en scholen gestuurd. Uit deze verkenning blijkt dat een dergelijke meldplicht het risico op besmetting verkleint, maar dat er desondanks een risico blijft bestaan. Tevens zijn er juridische knelpunten. Ten slotte levert een meldplicht weinig handelingsperspectief voor de ouders. De informatie over de vaccinatiegraad betreft immers een momentopname, de vaccinatiegraad kan fluctueren. De kinderopvangorganisatie kan niet garanderen dat de vaccinatiegraad nog dezelfde is op het moment dat de opvang van het kind start.

In de kinderopvang en het basisonderwijs is geen draagvlak, ook niet bij de belangenorganisaties voor ouders. Er is nog ruimte om de huidige vrijwillige registratie van kinderdagverblijven te verbeteren. Zoals reeds aangegeven, zal ik u in het najaar informeren over mijn plan van aanpak ten aanzien van de dalende vaccinatiegraad. Ik zal daarbij de eerdergenoemde verkenning betrekken.
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2018/06/26/antwoorden-op-kamervragen-over-bericht-maak-vaccineren-verplicht

< vorige   volgende >