Nieuws item

Alleen epidemie rechtvaardigt massale inenting

De Gezondheidsraad heeft geadviseerd om alle kinderen ook in te enten tegen meningokokken en pneumokokken, de veroorzakers van hersenvliesontsteking. Minister Borst (Volksgezondheid) wil niet alleen baby's, maar alle jongeren tot achttien jaar verplicht vaccineren. Een onzinnig en gevaarlijk besluit, schrijft Ellen van Kanten. Er is nog veel te weinig bekend van de bijwerkingen vandiverse vaccinaties.

De komende jaren zullen ouders en zuigelingen regelmatig worden geconfronteerd met nieuwe vaccins. Men heeft ontzettend veel haast om nieuwe vaccins te introduceren. Zo is het vaccin NeisVac-C, dat is gebruikt bij de campagne vorig jaar van bijna vijfduizend kinderen te Zevenbergen en Klundert tegen de meningokok type C, versneld op de markt geïntroduceerd. En dat terwijl minister Borst zich in het verleden zeer kritisch heeft uitgelaten over massale vaccinatie. Ouders in Brabant, buiten het direct betrokken gebied, die ook vaccinatie wilden, kregen te horen dat het helemaal niet nodig was. Er wordt nu, in het kader van het rijksvaccinatieprogramma, alleen tegen de zogeheten HIB-variant van hersenvliesontsteking geënt. Het aantal gevallen van die variant is inderdaad teruggelopen. Wel zien we een stijging van het aantal gevallen van hersenvliesontsteking veroorzaakt door de pneumokok en de meningokok, eerst alleen type B, nu ook recent type C.

Het lijkt erop dat vaccineren slechts leidt tot een verschuiving naar andere typen hersenvliesontsteking. Dat blijkt omdat het totale aantal gevallen van hersenvliesontsteking en het aantal slachtoffers niet daalt. Er zijn minstens 28 verschillende bacteriële meningitisverwekkers bekend, waarvan elke soort ook weer ondersoorten kent. Een vaccin heeft dus een zeer beperkte reikwijdte.

Het wetenschappelijk onderzoek dat wordt gebruikt om massale meningokokkenvaccinatie te rechtvaardigen, is absoluut onvoldoende en zeer gekleurd door belangenverstrengeling. En van een epidemie die massale vaccinatie zou rechtvaardigen, is geen sprake geweest. Alle vaccins, ook het type dat men nu gaat gebruiken tegen de meningitis type C, hebben bijwerkingen. Achteraf blijkt vaak dat bij de oorspronkelijke laboratorium- en veldproeven wetenschappelijk gezien het een en ander niet juist verlopen en geregistreerd is.

Het vaccin NeisVac-C, dat men ook in Engeland gebruikt tegen de meningokok type C, valt daar onder de zogenaamde 'black triangle products', wat onder meer inhoudt dat alleen artsen het vaccin mogen toedienen en dat alle reacties gemeld dienen te worden. Probleem is dat de wat zeldzamere en ernstige bijwerkingen niet bij de vaccinproeven aan het licht komen. Door onderzoek onder slechts zesduizend kinderen zijn die proeven te klein. Als een ernstige

bijwerking voorkomt in bijvoorbeeld vier op honderdduizend gevallen, dan is de kans klein die in de proeven tegen te komen.

De complicaties van hersenvliesontsteking worden ook geschat op vier op honderdduizend. In de gemiddelde huisartsenpraktijk betekent dit dat meningitis een keer in de tien jaar voorkomt. Daarmee zou dus de ziekte even gevaarlijk zijn als het vaccin. Vastgesteld is dat het Golfoorlogsyndroom alleen voorkwam bij mensen die in korte tijd zes of meer vaccinaties hadden gehad. En wat bij stevige commando's al niet goed uitpakt, betekent nog veel grotere risico's voor onze allerjongsten die nog aan het begin staan van de ontwikkeling van hun weerstand. Allergie, astma en diabetes onder kinderen nemen dramatisch toe en de medische wetenschap geeft nog steeds geen antwoord op de vraag waarom.

Vijf tot twintig procent van de mensen heeft de meningokokbacterie van nature in de keelholte. Er zijn kennelijke andere factoren dan alleen de besmetting met de bacterie die bepalen wanneer de afweer tekortschiet en de bacterie in het bloed terecht kan komen. Andere factoren zoals rokende ouders, frequent antibioticagebruik en het toedienen van andere vaccins verhogen de kans ophersenvliesontsteking.

Terwijl in de VS en Groot-Brittannië de twijfel groeit, wordt in Nederland het vaccinatiebeleid aangescherpt. Het consultatiebureau mag niet meer afwijken van het rijksvaccinatieprogramma, bezorgdheid over mogelijke bijwerkingen worden de kop ingedrukt, verbanden worden ontkend. Letterlijk staat in de circulaire die de consultatiebureaus van de Inspectie Gezondheidszorg hebben ontvangen dat voor medewerkers die afwijkende opvattingen over het programma aan ouders uitdragen en/of handelen conform deze afwijkende opvattingen, binnen de jeugdgezondheidszorg geen plaats is. Wie het rijksvaccinatieprogramma niet naleeft, wordt ontslagen. Onderzoekers die anders denken, worden zwart gemaakt; hun onderzoeken niet-wetenschappelijk genoemd. Dat terwijl het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) in zijn onderzoeken naar bijwerkingen van bijvoorbeeld vaccin a controlegroepen gebruikt die vaccin b hebben gekregen. De pot verwijt hier de ketel.