Nieuws item

Reactie NVKP t.a.v. het advies van de Gezondheidsraad inzake invoering meningo- en pneumococcenvaccinatie

Reactie NVKP t.a.v. het advies van de Gezondheidsraad inzake invoering meningo- en pneumococcenvaccinatie

De NVKP vindt toevoeging van alweer twee nieuwe vaccins aan de reeds bestaande 8 in het RVP (Rijks Vaccinatie Programma) onverantwoord zolang er twijfel bestaat over het wetenschappelijk onderzoek over effectiviteit en de veiligheid van deze vaccins, en over het gebrekkige en niet onafhankelijke  registratiesysteem van de bijwerkingen van vaccins na introductie.

De enige beperking die men meent te kennen is het aantal beschikbare armen, men wil niet meer dan 2 spuiten tegelijk geven. Derhalve is het : wachten op een samenvoeging van de huidige 2 aparte DKTP en HIB spuiten (in 2002 of 2003) zodat er weer een arm vrij komt.

Steeds meer vaccins op steeds jongere leeftijd vormen door de onvermijdelijke bijwerkingen een groeiend risico voor de gezondheid. We willen ziekten uitbannen, maar roepen daarmee nieuwe risico's over ons af. Temeer daar het precieze werkingsmechanisme van vaccins niet bekend is.

Teveel vaccins tegelijk. Vastgesteld is dat het Golfoorlogsyndroom alleen voorkwam bij mensen die in korte tijd 8 of meer vaccinaties hadden gehad. Wat bij die stevige commando's al niet goed uitpakte, roept nog veel grotere risico's af over onze allerjongsten, die nog aan het begin staan van de ontwikkeling van hun weerstand. Allergie, astma en andereziekten die betrekking hebben op het immuunsysteem van kinderen nemen dramatisch toe. Terwijl men het verband met vaccinaties hardnekkig blijft ontkennen, liggen er al een aantal onderzoeken die dit verband bevestigen.

Wat er nu ligt aan wetenschappelijk onderzoek om massale meningococcenvaccinatie te rechtvaardigen is absoluut onvoldoende en zeer gekleurd door belangenverstrengeling.De bijsluiters van het vaccin geven onomwonden  toe dat de effectiviteit  niet  bewezen is en van een epidemie (die massale vaccinatie zou rechtvaardigen) is zelfs geen sprake geweest.

Inmiddels is helaas gebleken dat de minister het advies om de

meningococcenvaccinatie op te nemen in het RVP (standaard babyprogramma) toch heeft overgenomen. Dat betekent dus weer een extra vaccin op 2,3 en 4 maanden, als de DKTP en HIB in één spuit gestopt kunnen worden. Voor vaccinatie van alle jongeren tot 18 jaar is nog geen geld beschikbaar.

Amerikaanse vaccins Met deze nieuwe vaccins slaat het RVP een bedenkelijke weg in. Ze worden niet meer door het RIVM, een overheidsinstantie, gemaakt, maar door Amerikaanse farmaceutische giganten. De opname van door hen geproduceerde vaccins betekent een groot commercieel succes en is de droom van elke fabrikant: een jaarlijks terugkerende omzetgarantie, door de overheid gefinancierd. Alleen al voor de meningococ betekent dit jaarlijks ? 10 miljoen voor het RVP, en bij een  inhaalcampagne van alle jongeren tot 18 jaar eenmalig ? 100 miljoen. Daarmee raakt het RVP onderhevig aan grote commerciële belangen hetgeen ongetwijfeld zal leiden tot een stroom nieuwe vaccins. Een zorgvuldige, onafhankelijke en wetenschappelijk verantwoorde afweging  van voor- en nadelen van nieuwe vaccins komt daarmee verder weg te liggen dan ooit.

De belangrijkste argumenten tegen toevoeging aan het RVP zijn:

De haast die nu wordt gemaakt heeft zijn oorzaak in de mediahype in     augustus 2001 over de clustering van enkele gevallen van meningococ     type C in West-Brabant, terwijl er geen sprakewas van een epidemie.  Het is duidelijk dat men het grote publiek wil geruststellen.

De oorspronkelijke testen van het vaccin blijken wetenschappelijk onvoldoende en zijn bovendien beïnvloed door belangenverstrengeling.

De testen in Engeland waren te klein (enkele duizenden kinderen) om zeldzamere bijwerkingen aan te tonen. Stel dat een bijwerking als sterfte bij 1 op de 200.000 kinderen voorkomt dan is dat precies evenveel als de kans op de ziekte.

Het is niet duidelijk wat het effect is van het toevoegen van weer een nieuw vaccin aan het bestaande programma.

Onderzoek naar het Golfoorlogsyndroom in Engeland en Nederland wees uit dat het mensen betrof die veel vaccins achter elkaar hadden gehad, in korte tijd meer dan 6. Een situatie die nu ook hier gaat ontstaan als baby?s op 2,3 en 4 maanden straks 6 vaccins tegelijk krijgen: DKTP-HIB en Meningococ type C.

Er wordt in het kader van het baby-inentingsprogramma alleen tegen de HIB (Haemophilus influenzae B) variant geënt. Het aantal gevallen ervan is inderdaad teruggelopen maar we zien een stijging van de pneumococ en de meningococ, eerst alleen type B, nu ook recent type C. Het is aannemelijk dat vaccineren slechts leidt tot een verschuiving naar andere types hersenvliesontsteking; we zien het totale aantal     gevallen van hersenvliesontsteking en het aantal slachtoffers danook niet dalen.

Alle vaccins, ookhet type dat men nu gaat gebruiken tegen deze soort meningitis, hebben bijwerkingen. Achteraf blijkt vaak dat bij de oorspronkelijke laboratorium- en veldproeven wetenschappelijk gezien een en ander niet juist verlopen en geregistreerd is. Men heeft ontzettend veel haast om nieuwe vaccins te introduceren

Het vaccin Neisvac-C  is in Engeland getest en in Nederland

geregistreerd op basis van de testen aldaar. Het is in Engeland voorzien van een "zwarte driehoek" kwalificatie. Dit houdt o.a. in dat alleen artsen het vaccin mogen toedienen.

Tussen oktober 1999 en juli 2000 waren er al 5000 meldingen van   bijwerkingen in Engeland, waarbij ook 2 sterfgevallen. Uiteraard wordt   het verband ontkend .Effectiviteit van het vaccin is niet bewezen bij     toepassing tijdens epidemieën, dit staat vermeld in de bijsluiter  (Neisvac C ). Overigens hebben twee grote onderzoeken in Brazilië de   effectiviteit van Meningococcocinum, de homeopathische verdunning  van de Meningococ ter bescherming tegen meningoccen, wel  bewezen.Dit middel is uiteraard niet gepatenteerd en kost een  habbekrats. Daardoor neemt niemand de moeite om hieraan meer  bekendheid te geven, er valt niet genoeg aan te verdienen.

 Volgens enkele onderzoeken kunnen andere vaccins (DKTP/HIB) zelf ook de oorzaak zijn van het optreden van  hersenvliesontsteking.

Conclusie:

De haast waarmee nieuwe vaccins in het RVP worden geïntroduceerd (vanaf okt. 2001 op 4 jaar een extra nieuw a-cellulair kinkhoest vaccin) is gezien het ingrijpende en massale medische karakter onverantwoord. De democratische controle is niet effectief mede door het specialistische karakter van het onderwerp.

Het is essentieel dat de proeven waarop de veiligheid en effectiviteit van het vaccin zijn gebaseerd niet klakkeloos worden geaccepteerd maar kritisch en grondig wordt bekeken.

Er moet een onafhankelijk registratie-instelling over de bijwerkingen van vaccins komen. Het is niet duidelijk wat het effect is van het toevoegen van weer een nieuw vaccin aan het bestaande programma op de gezondheid en het afweersysteem van kinderen.