Nieuws item

Een massale vaccinatiecampagne tegen meningitis-c heeft geen goede wetenschappelijke basis.

Roosendaal,  5 juni 2002.   Beleidsmakers beschikken over  onvoldoende wetenschappelijke bewijs m.b.t.  de effectiviteit en veiligheid van het meningitis-c vaccin.  De NVKP is dan ook van mening dat  een massale vaccinatiecampagne tegen meningitis-c  geen goede wetenschappelijke basis heeft.

De navolgende overwegingen vormen de basis voor dit oordeel.

Effectiviteit

De effectiviteit van het vaccin om een verspreiding van de ziekte te  voorkomen, is niet bewezen zoals de bijsluiter zelf aangeeft. Er is alleen antistof vorming vastgesteld bij een relatief kleine groep proefpersonen.  Om de effectiviteit van een vaccin in de praktijk vast  te tellen bij een zeldzame ziekte als gevolg van een  Meningokokken-C infectie , zal men grote aantallen mensen  moeten vacineren. Daarnaast dient men een grote controlegroep voorhanden te hebben die het vaccin niet krijgt, de placebogroep. Een dergelijke  controlegroep bestond niet bij de grootschalige toepassing in Engeland in 1999-2000 en hij bestaat ook niet bij deze  campagne in Nederland. Aangezien elke ziekte een niet te voorspellen verloop heeft wat toe- en  afname betreft, is door het ontbreken van een controlegroep, een eventuele afname van de ziekte net zo goed toe te schrijven aan een natuurlijk verloop ipv aan het vaccin.

Veiligheid

De onderzoeken waarop de registratie van het vaccin is gebaseerd, waren niet placebo gecontroleerd. De controlegroep kreeg i.p.v. het Meningokokkenvaccin het Hepatitis B  vaccin, en vaak ook nog tegelijkertijd het DKTP vaccin. Aangezien elk vaccin bijwerkingen heeft  die grotendeels gelijk zijn, is zo geen enkel oordeel over de  bijwerkingen te geven. Zo werd bij  deze proeven dus een van de meest fundamentele onderzoekscriteria, het hanteren van een placebo  controlegroep, geschonden. Iets dat tegenwoordig gebruikelijk is bij elk vaccinonderzoek.

Het bevreemdt ons dat het vaccin Neisvac-c oorspronkelijk geregistreerd is met de expliciete leeftijd ondergrens bij  kinderen van 12 maanden en ouder.  Zonder opgaaf van redenen wordt een jaar later het vaccin opnieuw geregistreerd voor kinderen vanaf 0 maanden.

Verband

Elke verband tussen vaccinatie en ernstige bijwerkingen, wordt steevast ontkend en  toegeschreven aan ?toeval?, zoals de 12 sterfgevallen na Meningokokken-C vaccinatie  en 16000 andere meldingen in Engeland  tijdens een soortgelijke landelijke vaccinatiecampagne in 1999-2000. Het is inderdaad zo dat nog  niet bekend en onderzocht is op welke wijze precies vaccins schade kunnen veroorzaken. Anderzijds   is er ook geen methode om vast te stellen dat er absoluut geen verband is.

Bij de NVKP is een sterfgeval bekend van een gezonde baby die 2 dagen na de Meningokokken-C  vaccinatie in augustus 2001 overleed  zonder duidelijk oorzaak,. Het overlijden van dit kindje werd dan ook onder categorie ?wiegendood? gezet.  Aangezien er toen slechts enkele duizenden kinderen waren gevaccineerd en in Nederland slechts 29 kinderen  jaarlijks aan wiegendood overlijden is de kans dat het hier een toevallige samenloop van  omstandigheden betreft, bijzonder klein.

Registratie van de bijwerkingen

Nog steeds wordt deze registratie niet verzorgd door een  onafhankelijke instituut, maar door het RIVM die direct betrokken is bij de ontwikkeling en  productie van vaccins.

De NVKP erkent dat hersenvliesontsteking een ernstige ziekte is die teveel slachtoffers eist.  Maar dat impliceert niet automatisch dat vaccineren de beste en veiligste maatregel ter  bestrijding is. Er zijn 28 soorten bacteriële hersenvliesontsteking, waarvan de Meningokokken C op   haar beurt weer 1 van de 12 serotypes Meningokokken is. ?De een zijn brood is de ander zijn dood?,  vaccineren leidt tot verschuivingen tussen de serotypes en soorten.

Immuniteit

 Het is zeker de moeite waard  om te onderzoeken waarom 4 op de 100.000  Nederlanders ziekte verschijnselen van Meningokokken hersenvliesontsteking of sepsis (alle types  A-B-C samen) ontwikkelen, 2 van de 4 complicaties overhouden of  sterven, en 99.996 niet ziek  worden terwijl ze vroeg of laat wel besmet zijn door deze bacterie die bij 10% van de bevolking in  de keel is aan te treffen. Inmiddels is al een aantal risicofactoren, zoals roken en voorafgaande  ziekte met antibiotica behandeling, bekend.

Besmetting met één van de types Meningokokken geeft levenslange immuniteit tegen alle types Meningokokken, het doormaken van de  ziekte geeft geen immuniteit, vaccinatie tegen Meningokokken-C geeft alleen antistofvorming tegen type C.

Geen lichamelijk onderzoek

Het is niet mogelijk om enig lichamelijk onderzoek te doen en/of navraag te plegen wanneer je per priktafel 3 tot  6 kinderen per minuut vaccineert.  Bij een aantal kinderen is het absoluut noodzakelijk dat vaccinatie wordt uitgesteld en/of een zorgvuldige overweging wordt gemaakt of het betreffende kind wel gevaccineerd mag worden. Gezien het grootschalige karakter van deze campagne is een dergelijke afweging gewoonweg niet mogelijk met alle gevolgen van dien voor uw kind.

Conclusie.

Contact en nadere informatie: de NVKP vindt het niet zinvol op dit moment haar standpunt  verder toe te lichten en zo een publiek debat te forceren. We zijn wel bereid om journalisten die  verder serieus zelfstandig onderzoek willen doen, op weg te helpen met bronverwijzingen. Onze  woordvoerders kunt u bereiken via ons infonummer 0900 2020171  of  via ons  secretariaat.