Nieuws item

Ongenuanceerde berichtgeving over mazelensterfgevallen

De melding van 3 mazelensterfgevallen door het landelijk centrum infectieziektebestrijding gaat gelijk vergezeld van een oproep aan niet-gevaccineerden om zich alsnog te laten enten.

Hiermee wordt, zoals vaak, het eenzijdige beeld versterkt van vaccinaties die alleen maar heilzaam zijn, en ziektes die alleen maar gevaarlijk zijn. Aan de achtergrond van deze sterfgevallen wordt geen enkele aandacht besteed. Het betreft een kindje met een onderliggend hartlijden, een jongen die door nierfalen is overleden en een derde patient aan hartontsteking.

Ongenuanceerde berichtgeving over mazelensterfgevallen

De melding van 3 mazelensterfgevallen door het landelijk centrum infectieziektebestrijding gaat gelijk vergezeld van een oproep aan  niet-gevaccineerden om zich alsnog te laten enten.

Hiermee wordt, zoals vaak, het eenzijdige beeld versterkt van vaccinaties die alleen maar heilzaam zijn, en ziektes die alleen maar gevaarlijk zijn. Aan de achtergrond van deze sterfgevallen wordt geen enkele aandacht  besteed. Het betreft een kindje met een onderliggend hartlijden, een jongen  die door nierfalen is overleden en een derde patient aan hartontsteking.

Kinderen met hartkwalen overlijden snel aan welke infectie dan ook. Daar de mazelen de schuld van geven, zoals ook reeds bij een sterfgeval in 1988 aan de mazelen van een kindje met het Down syndroom en hartafwijkingen, gebeurde, is zeer eenzijdig. De bij de overleden kinderen opgetreden complicaties zijn niet typisch voor de mazelen en wijzen meer naar een onderliggende zwakte. Verder wordt ook niet gemeld of de overledenen gevaccineerd waren.

Het is zeker juist dat de mazelen ernstig kunnen verlopen, maar om te beweren dat 1 op de 1000 kinderen overlijd aan deze ziekte is een slag in de lucht. Afhankelijk van welk onderzoek men graag citeert, wordt bij 1 op de 1000 tot 10.000 kinderen hersenontsteking gemeld, dat zijn dus nog geen sterfgevallen.Wereldwijd overlijden vooral in ontwikkelingslanden veel kinderen aan de mazelen op basis van een slechte gezondheid door ondervoeding. Dan maar iedereen vaccineren ? Een recent onderzoek laat weer zien dat na de mazelenvaccinatie meer kinderen overlijden aan andere ziektes.

De oplossing is vaak niet zo simpel.Verder wordt er met geen woord gerept over de bijwerkingen van het BMR (Bof Mazelen Rode Hond) vaccin. Uit de internationale medische literatuur en de ervaring van de NVKP op basis van talrijke verhalen van ouders, blijken er

veel en ook ernstige bijwerkingen op te treden zoals ernstige convulsies soms gevolgd door hersenbeschadigingen met als gevolg weer ontwikkelingsstoornissen, leer- en gedragsproblemen, hyperactiviteit en ook autisme.

Weliswaar zijn al deze gevolgen nog niet erkend in brede kring maar dat is ook een kwestie van geld en de wil om goed verder onderzoek te doen. In het jaarlijkse rapport Bijwerkingen vaccinaties van de Gezondheidsraad worden steeds vaker sterfgevallen na vaccinatie beschreven, waarna het verband telkens weer ontkend wordt alsof er een methode zou bestaan om dit vast te stellen.

Verder verschijnen er steeds meer onderzoeken die vast stellen dat het doormaken van de mazelen bescherming biedt tegen een aantal ziektes later in het leven zoals allergieen, auto-immuunziektes en zelfs kanker.

De NVKP erkent dat de mazelen een ernstig verloop kan hebben bij kinderen met een onderliggende zwakte, maar deze kinderen zijn ook kwetsbaar voor veel andere ziektes en waarschijnlijk ook voor het mazelenvaccin.. Wij vinden dat ouders zelf de keuze wel of niet vaccineren moeten maken op basis van alle beschikbare gegevens, niet alleen maar de voordelen. Het mazelenvaccin is in Nederland als los vaccin niet op de markt, wij vinden dit een ernstige beperking van de keuze vrijheid, men wordt gedwongen het BMR vaccin te nemen.Verder zou er veel meer onderzoek naar de bijwerkingen moeten worden gedaan.

Over de NVKP.Onze vereniging spreekt zich niet uit voor of tegen vaccinaties. Zij vindt dat de bijwerkingen van vaccins beter geregistreerd en onderzocht moeten worden, en dat ouders op basis van volledige informatie zelf een keuze moeten kunnen maken.