COVID-19

Ziekten en Vaccins

COVID-19

COVID-19 - INLEIDING

Is het Covid-19 virus het kantelpunt voor vaccin technologie?
Zo ja, tegen welke prijs?

Het Coronavirus, SARS-CoV-2, met de ziekte COVID-19 heeft de hele wereld in zijn greep sinds het in december 2019 voor het eerst gerapporteerd werd in Wuhan, China. Het virus lijkt zeer besmettelijk te zijn, want binnen enkele weken zijn tienduizenden mensen besmet. Het verspreidt zich verder over de wereld, waardoor de WHO in maart 2020 Covid-19 als een pandemie uitroept en op de A-lijst van meest dodelijke ziekten plaatst. Vanwege een geschatte IFR (= Infection Fatality Rate = het percentage van geïnfecteerde personen dat overlijdt door de ziekte) van 3,4%, wordt de Covid-19 uitbraak als zeer ernstig bestempeld. Deze IFR schatting bleek onjuist en werd bijgesteld naar 0,23% wereldwijd, later zelfs naar 0,13% voor Nederland en voor mensen onder de 70 jaar naar 0,05%, vergelijkbaar met een normale griep met getallen van overlijden van 6500 per jaar, zoals elk jaar.

Omdat de diagnose Covid-19 wordt gesteld op basis van symptomen (die vrij algemeen kunnen zijn) en van een PCR-test die niet per se ‘levend’ virus aantoont en ook fout-positieve en fout-negatieve uitslagen kan geven, moet er rekening worden gehouden met ernstig vervuilde statistieken. Voor alle cijfers van aantallen ‘besmettingen’, ’diagnoses’ en ook ‘sterfte’ aan Covid-19, moet hier rekening mee worden gehouden. De rekenmodellen die aan het begin van de Corona-crisis leidend zijn geweest voor maatregelen wereldwijd hebben plaats gemaakt voor meer reële cijfers die vele malen minder alarmerend waren. Zouden we beschikken over echt ‘schone’ cijfers, waarin zuivere diagnose criteria worden gebruikt en niet elk sterfgeval MET Corona ook AAN Corona wordt toegeschreven, dan zouden ook de reële cijfers vermoedelijk veel lager zijn. Desondanks zien we de volgende ontwikkelingen.

 • In maart 2020 wordt de ‘intelligente lockdown’ afgekondigd met vergaande maatregelen om de verspreiding van het virus in te dammen zoals zoveel mogelijk thuisblijven, scholen, bedrijven en horeca dicht, 1,5 meter afstand, geen bezoek in verpleeghuizen en je handen ‘stuk’ wassen.
 • “Alleen een vaccin kan ons redden en uit de lockdown halen”, zegt minister De Jonge vanaf april 2020, en vervolgens koopt hij veel vaccins in onder condities die geheim blijven. Kennelijk is hij niet op de hoogte van het feit dat het nog nooit is gelukt om een veilig corona vaccin te ontwikkelen en zeker niet op deze korte termijn.
 • Vaccins worden in een recordtempo ontwikkeld en met een versnelde procedure door de goedkeuringsprocedure geloodst. Ontwikkelen en goedkeuren binnen 1 jaar, terwijl dit normaal minimaal 5 jaar duurt…?
 • Vooral mensen boven de 70 jaar overlijden, zoals ook altijd het geval is bij griep.
 • Vooral degenen met onderliggend lijden zoals obesitas, hart- en vaatziekten, diabetes blijken vatbaarder voor een ernstiger beloop en een grotere kans om te overlijden.
 • Het doormaken van Covid-19 kan wel ernstiger verlopen dan de griep, het kan heel snel slechter gaan met vooral ernstige benauwdheidsklachten. In de loop van de maanden is op medisch vlak wel vooruitgang geboekt en weet men steeds beter de ziekte te behandelen.
 • Voor bijna 99% van de bevolking vormt het coronavirus geen probleem, maar de beperkende maatregelen geven veel nevenschade op psychologisch, economisch en sociaal-maatschappelijk gebied.
 • Onvoldoende aandacht wordt door media en beleidsmakers geschonken aan maatregelen die de gezondheid bevorderen, het immuunsysteem versterken en aan mogelijke preventieve middelen, zoals bijv.:
  • Om het immuunsysteem te versterken zijn voldoende vit. C   en D   belangrijk!
  • Behandeling met hydroxychloroquine, zink en azitromycine wordt met succes in veel landen vanaf eind maart 2020 gebruikt, ook in Nederland, maar wordt hier verboden tot september 2020 als het verbod wordt ingetrokken.
  • Behandeling met Ivermectine wordt in andere landen met succes in de beginfase van de ziekte toegepast. In Nederland nog weinig.  
 • De media maken gratis reclame voor de verschillende vaccins, voordat er zelfs een vaccin is ontwikkeld en voorwaardelijk toegelaten.
 • De ‘vaccins’ van Pfizer-BioNTecht en Moderna bevatten mRNA en liquid nanopartikels, waardoor we deze beter met gentherapie kunnen aanduiden. Het middel van AstraZeneca is een Vector-vaccin geproduceerd in genetisch gemodificeerde menselijke embryonale 293-niercellen (human embryonic kidney, HEK) en door recombinant-DNA-technologie.Het zijn stuk voor stuk experimentele   injecties! Er is nog veel te weinig onderzoek gedaan, zodat er over positieve en negatieve effecten heel weinig is te zeggen.
 • Deze middelen voorkomen waarschijnlijk niet, dat u toch geïnfecteerd raakt of dat u andere mensen kunt besmetten. Op korte termijn loopt u wel de kans op vervelende bijwerkingen, waardoor u een aantal dagen niet kunt werken.
 • Bewijs van veiligheid wordt er niet gegeven, dat geldt voor alle vaccins, en wordt ook nu niet gegeven! Deze gentherapie is niet getest op lange termijn bijwerkingen, daar is nog niets over bekend.
 • Nà introductie van de ‘vaccins’ zal intensieve monitoring van bijwerkingen plaatsvinden. Dat betekent dat iedereen, die het vaccin heeft gekregen, PROEFKONIJN is.
 • Hoe effectief zullen de vaccins zijn? Zal de ziektelast afnemen? Zullen er minder mensen op de IC belanden en overlijden? Is er korte of langdurige bescherming? Zal ‘immune enhancement’ (het op hol slaan van het immuunsysteem) optreden met mogelijk ernstige gevolgen, vooral na de 2e inenting van 3 weken later? Zullen er meer mensen sterven door het vaccin dan door het virus, zoals Bill Gates heeft voorspeld?
 • In het Advies aan de minister van VWS van 24 dec.2020 zegt de Gezondheidsraad :
  Pag. 3: ‘Nog onbekend is hoelang de bescherming duurt en in hoeverre vaccinatie ook verspreiding van het virus kan voorkomen.’
  Pag. 13: ‘De effectiviteit … zal na invoering van een vaccinatieprogramma met vervolgonderzoek in de bevolking worden bepaald.’
  Pag. 15: ‘Omdat het vaccin kortgeleden is ontwikkeld, zijn er nog geen gegevens over eventuele bijwerkingen op de lange termijn of eventuele zeer zeldzame ernstige bijwerkingen.’
 • Op 21 december 2020 heeft EMA voor het vaccin van Pfizer-BioNTech een voorlopige handelsvergunning gegeven voor de Europese markt, terwijl de cijfers veel bijwerkingen als allergische reacties en anafylactische shock laten zien. Als gevolg daarvan moeten geïnjecteerden 15 tot 30 minuten in de gaten worden gehouden, nadat het middel is toegediend. Dit is een mRNA ‘vaccin’.
 • In de bijsluiter van het Pfizer-BioNTech middel, Comirnaty, staat op pag.17 een schema met voorwaarden bij een voorwaardelijke vergunning met op pag.18 tot slot:
  ‘Ter bevestiging van de werkzaamheid en veiligheid van Comirnaty, moet de vergunninghouder het laatste klinische onderzoeksrapport voor het gerandomiseerde, placebogecontroleerde, waarnemer-geblindeerde onderzoek C4591001 indienen. December 2023”.
  De testfase vanaf verlening van de voorwaardelijke vergunning op 21-12-2020 duurt tot eind 2023, voordat meer duidelijkheid kan worden gegeven over veiligheid en effectiviteit.
 • Het is een experimenteel ‘vaccin’ (gentherapie) tijdens de laatste testfase; dit betekent dat degene die de injectie toedient volgens de Code van Neurenberg m.b.t. medische experimenten, tevens verplicht is mensen te informeren over het feit dat zij deelnemen aan een onderzoek en over mogelijke bijwerkingen, volgens het begrip ‘Informed consent’, geïnformeerde toestemming. Doen zij dat niet, dan zijn zij aansprakelijk te stellen.
 • De gevolgen van de ziekte worden ernstig overdreven en de gevolgen van vaccineren gebagatelliseerd. Waarom is er besloten om een hele bevolking te injecteren voor Covid-19? Het coronavirus, Sars-Cov-2, vormt voor bijna 99% van de bevolking geen probleem. Vaccineren is een keuze!


Bijsluiters COVID-19-mRNA-vaccin

Nederlandstalige productinformatie (Gentherapie) vaccins tegen COVID-19.
De vaccins zijn voorlopig toegelaten tot 2023.

Lees goed de hele bijsluiter want er staat belangrijke informatie in.