COVID-19

Ziekten en Vaccins

COVID-19

COVID-19 - INLEIDING

Is het Covid-19 virus het kantelpunt voor vaccin technologie?
Zo ja, tegen welke prijs?

Het Coronavirus, SARS-CoV-2, met de ziekte COVID-19 heeft de hele wereld in zijn greep sinds het in december 2019 voor het eerst gerapporteerd werd in Wuhan, China. Het virus lijkt zeer besmettelijk te zijn, want binnen enkele weken zijn tienduizenden mensen besmet. Het verspreidt zich verder over de wereld, waardoor de WHO in maart 2020 Covid-19 als een pandemie uitroept en op de A-lijst van meest dodelijke ziekten plaatst. Vanwege een geschatte IFR (= Infection Fatality Rate = het percentage van geïnfecteerde personen dat overlijdt door de ziekte) van 3,4%, wordt de Covid-19 uitbraak als zeer ernstig bestempeld. Deze IFR schatting bleek onjuist en werd bijgesteld naar 0,23% wereldwijd, later zelfs naar 0,13% voor Nederland en voor mensen onder de 70 jaar naar 0,05%, vergelijkbaar met een normale griep met getallen van overlijden van 6500 per jaar, zoals elk jaar.

Omdat de diagnose Covid-19 wordt gesteld op basis van symptomen (die vrij algemeen kunnen zijn) en van een PCR-test die niet per se ‘levend’ virus aantoont en ook fout-positieve en fout-negatieve uitslagen kan geven, moet er rekening worden gehouden met ernstig vervuilde statistieken. Voor alle cijfers van aantallen ‘besmettingen’, ’diagnoses’ en ook ‘sterfte’ aan Covid-19, moet hier rekening mee worden gehouden. De rekenmodellen die aan het begin van de Corona-crisis leidend zijn geweest voor maatregelen wereldwijd hebben plaats gemaakt voor meer reële cijfers die vele malen minder alarmerend waren. Zouden we beschikken over echt ‘schone’ cijfers, waarin zuivere diagnose criteria worden gebruikt en niet elk sterfgeval MET Corona ook AAN Corona wordt toegeschreven, dan zouden ook de reële cijfers vermoedelijk veel lager zijn. Desondanks zien we de volgende ontwikkelingen.

 • In maart 2020 wordt de ‘intelligente lockdown’ afgekondigd met vergaande maatregelen om de verspreiding van het virus in te dammen zoals zoveel mogelijk thuisblijven, scholen, bedrijven en horeca dicht, 1,5 meter afstand, geen bezoek in verpleeghuizen en je handen ‘stuk’ wassen.
 • “Alleen een vaccin kan ons redden en uit de lockdown halen”, zegt minister De Jonge vanaf april 2020, en vervolgens koopt hij veel vaccins in onder condities die geheim blijven. Kennelijk is hij niet op de hoogte van het feit dat het nog nooit is gelukt om een veilig corona vaccin te ontwikkelen en zeker niet op deze korte termijn.
 • Vaccins worden in een recordtempo ontwikkeld en met een versnelde procedure door de goedkeuringsprocedure geloodst. Ontwikkelen en goedkeuren binnen 1 jaar, terwijl dit normaal minimaal 5 jaar duurt…?
 • Vooral mensen boven de 70 jaar overlijden, zoals ook altijd het geval is bij griep.
 • Vooral degenen met onderliggend lijden zoals obesitas, hart- en vaatziekten, diabetes blijken vatbaarder voor een ernstiger beloop en een grotere kans om te overlijden.
 • Het doormaken van Covid-19 kan wel ernstiger verlopen dan de griep, het kan heel snel slechter gaan met vooral ernstige benauwdheidsklachten. In de loop van de maanden is op medisch vlak wel vooruitgang geboekt en weet men steeds beter de ziekte te behandelen.
 • Voor bijna 99% van de bevolking vormt het coronavirus geen probleem, maar de beperkende maatregelen geven veel nevenschade op psychologisch, economisch en sociaal-maatschappelijk gebied.
 • Onvoldoende aandacht wordt door media en beleidsmakers geschonken aan maatregelen die de gezondheid bevorderen, het immuunsysteem versterken en aan mogelijke preventieve middelen, zoals bijv.:
  • Om het immuunsysteem te versterken zijn voldoende vit. C   en D   belangrijk!
  • Behandeling met hydroxychloroquine, zink en azitromycine wordt met succes in veel landen vanaf eind maart 2020 gebruikt, ook in Nederland, maar wordt hier verboden tot september 2020 als het verbod wordt ingetrokken.
  • Behandeling met Ivermectine wordt in andere landen met succes in de beginfase van de ziekte toegepast. In Nederland nog weinig.  
 • De media maken gratis reclame voor de verschillende vaccins, voordat er zelfs een vaccin is ontwikkeld en voorwaardelijk toegelaten.
 • De ‘vaccins’ van Pfizer-BioNTecht en Moderna bevatten mRNA en liquid nanopartikels, waardoor we deze beter met gentherapie kunnen aanduiden. Het middel van AstraZeneca is een Vector-vaccin geproduceerd in genetisch gemodificeerde menselijke embryonale 293-niercellen (human embryonic kidney, HEK) en door recombinant-DNA-technologie.Het zijn stuk voor stuk experimentele   injecties! Er is nog veel te weinig onderzoek gedaan, zodat er over positieve en negatieve effecten heel weinig is te zeggen.
 • Deze middelen voorkomen waarschijnlijk niet, dat u toch geïnfecteerd raakt of dat u andere mensen kunt besmetten. Op korte termijn loopt u wel de kans op vervelende bijwerkingen, waardoor u een aantal dagen niet kunt werken.
 • Bewijs van veiligheid wordt er niet gegeven, dat geldt voor alle vaccins, en wordt ook nu niet gegeven! Deze gentherapie is niet getest op lange termijn bijwerkingen, daar is nog niets over bekend.
 • Nà introductie van de ‘vaccins’ zal intensieve monitoring van bijwerkingen plaatsvinden. Dat betekent dat iedereen, die het vaccin heeft gekregen, PROEFKONIJN is.
 • Hoe effectief zullen de vaccins zijn? Zal de ziektelast afnemen? Zullen er minder mensen op de IC belanden en overlijden? Is er korte of langdurige bescherming? Zal ‘immune enhancement’ (het op hol slaan van het immuunsysteem) optreden met mogelijk ernstige gevolgen, vooral na de 2e inenting van 3 weken later? Zullen er meer mensen sterven door het vaccin dan door het virus, zoals Bill Gates heeft voorspeld?
 • In het Advies aan de minister van VWS van 24 dec.2020 zegt de Gezondheidsraad :
  Pag. 3: ‘Nog onbekend is hoelang de bescherming duurt en in hoeverre vaccinatie ook verspreiding van het virus kan voorkomen.’
  Pag. 13: ‘De effectiviteit … zal na invoering van een vaccinatieprogramma met vervolgonderzoek in de bevolking worden bepaald.’
  Pag. 15: ‘Omdat het vaccin kortgeleden is ontwikkeld, zijn er nog geen gegevens over eventuele bijwerkingen op de lange termijn of eventuele zeer zeldzame ernstige bijwerkingen.’
 • Op 21 december 2020 heeft EMA voor het vaccin van Pfizer-BioNTech een voorlopige handelsvergunning gegeven voor de Europese markt, terwijl de cijfers veel bijwerkingen als allergische reacties en anafylactische shock laten zien. Als gevolg daarvan moeten geïnjecteerden 15 tot 30 minuten in de gaten worden gehouden, nadat het middel is toegediend. Dit is een mRNA ‘vaccin’.
 • In de bijsluiter van het Pfizer-BioNTech middel, Comirnaty, staat op pag.17 een schema met voorwaarden bij een voorwaardelijke vergunning met op pag.18 tot slot:
  ‘Ter bevestiging van de werkzaamheid en veiligheid van Comirnaty, moet de vergunninghouder het laatste klinische onderzoeksrapport voor het gerandomiseerde, placebogecontroleerde, waarnemer-geblindeerde onderzoek C4591001 indienen. December 2023”.
  De testfase vanaf verlening van de voorwaardelijke vergunning op 21-12-2020 duurt tot eind 2023, voordat meer duidelijkheid kan worden gegeven over veiligheid en effectiviteit.
 • Het is een experimenteel ‘vaccin’ (gentherapie) tijdens de laatste testfase; dit betekent dat degene die de injectie toedient volgens de Code van Neurenberg m.b.t. medische experimenten, tevens verplicht is mensen te informeren over het feit dat zij deelnemen aan een onderzoek en over mogelijke bijwerkingen, volgens het begrip ‘Informed consent’, geïnformeerde toestemming. Doen zij dat niet, dan zijn zij aansprakelijk te stellen.
 • De gevolgen van de ziekte worden ernstig overdreven en de gevolgen van vaccineren gebagatelliseerd. Waarom is er besloten om een hele bevolking te injecteren voor Covid-19? Het coronavirus, Sars-Cov-2, vormt voor bijna 99% van de bevolking geen probleem. Vaccineren is een keuze!

Vaccin: Pfizer/BioNTech vaccin (Comirnaty)

Het Pfizer ‘vaccin’ is gebaseerd op gentherapie, net als de andere Covid ‘vaccins’ die in Nederland toegediend worden. De farmaceuten hebben begin 2020 speciale toestemming gevraagd van de Europese Commissie om deze gentherapie te mogen ontwikkelen; Deze toestemming kon alleen gegeven worden omdat de WHO Covid-19 tot een pandemie had uitgeroepen en er daarmee een noodsituatie was gecreëerd. En als er vóór de (voorlopige) vergunning door het EMA in december 2020 geen andere behandelmethoden zouden zijn voor Covid. Om deze reden werd er een verbod ingesteld op het voorschrijven van HCQ en Ivermectine.

Het EMA zal nieuwe informatie over dit geneesmiddel op zijn minst eenmaal per jaar beoordelen totdat de 3e en 4e testfase, die tot eind 2023 duurt, zal zijn geëvalueerd. Zo nodig zullen n.a.v. bijwerkingen aanpassingen in de bijsluiter worden gedaan. Ontsteking van de hartspier (myocarditis) en hartzakje (pericarditis) zijn inmiddels opgenomen als bijwerking in de bijsluiter. Bij het Lareb zijn, tot 5 februari 2023, in totaal 225 meldingen binnengekomen van ontsteking van het hartzakje, 56 meldingen van ontsteking aan de hartspier naast 152 hartinfarcten etc. etc. na injecteren met Pfizer.

De injectievloeistof bevat diverse inhoudsstoffen die onvoorspelbare bijwerkingen kunnen hebben bij geprikten. Aan deze nieuwe vaccin technologie zijn nieuwe risico’s verbonden, nl. doordat de ingespoten eiwitten ons lichaam aanzetten om het immuunsysteem te activeren.

Een heel groot vraagteken is namelijk of er zogenaamde ‘immune enhancement’ (het op hol slaan van het immuunsysteem) kan optreden met mogelijk ernstige gevolgen. Dit zou normaal gesproken aangetoond worden bij dierproeven (Fase 2). Echter, door het achterwege laten of inkorten van deze dierproeven is geen bewijs gevonden of dit ‘enhancement’ zou kunnen optreden bij een nieuwe infectie met hetzelfde of een soortgelijk virus.

Een andere vraag over dit type vaccin is of het mogelijk is dat er DNA wordt gewijzigd.
Zweedse onderzoekers hebben vast gesteld dat  Pfizer’s mRNA al 6 uur na injectie is opgenomen in de levercellen en omgezet naar DNA. Bij een eerdere studie (2017) m.b.t. het mRNA influenza vaccin werd dit ook aangetoond.

Bovendien is bekend dat het virus zélf veelvuldig muteert, zodat het onvoorspelbaar is hoe mutaties zullen reageren op het RNA/DNA. Vaccins van dit type zijn dus allemaal experimentele vaccins!

Opm.: Door het gebruik van gentherapie voor dit Pfizer product kan het eigenlijk geen ‘vaccin’ genoemd worden. Om die reden wordt in dit dossier ook gewerkt met alternatieve termen ‘prik’ of ‘injectie’.

 • Onderstaande informatie en overwegingen zijn gebaseerd op de Pfizer bijsluiters.
 • Opmerking: Bij overname van letterlijke tekst is deze cursief weergegeven.

Naam van het geneesmiddel
NVKP: De term ‘geneesmiddel’ is niet juist; dit product geneest niet..!!
Comirnaty concentraat voor dispersie voor injectie COVID-19-mRNA-vaccin (nucleoside-gemodificeerd). Dit geneesmiddel is onderworpen aan aanvullende monitoring. Beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg wordt verzocht alle vermoedelijke bijwerkingen te melden.

Kwalitatieve en kwantitatieve samenstelling
Dit is een injectieflacon voor meervoudige dosering en de inhoud moet vóór gebruik worden verdund. Eén injectieflacon (0,45 ml) bevat na verdunning 5 doses van 0,3 ml. 1 dosis (0,3 ml) bevat 30 microgram COVID-19-mRNA-vaccin (ingebed in lipidenanodeeltjes). Enkelstrengs, 5’-capped boodschapper-RNA (mRNA), geproduceerd met behulp van een celvrije in-vitrotranscriptie van de overeenkomende DNA-sjablonen, die voor het virale spike-eiwit (S-eiwit) van SARS-CoV-2 coderen.
 

Lijst van hulpstoffen(Bron: Bijsluiter)

- (4-hydroxybutyl) azaandiyl) bis(hexaan-6,1-diyl) bis(2-hexyldecanoaat) (ALC-0315)

- [(polyethyleenglycol)-2000] -N,N-ditetradecylacetamide (ALC-0159)

Polyethyleenglycol (PEG)
PEG is nog nooit eerder gebruikt in een goedgekeurd vaccin, maar het wordt aangetroffen in veel geneesmiddelen, die af en toe anafylaxie hebben veroorzaakt - een mogelijk levensbedreigende reactie die huiduitslag, een dalende bloeddruk, kortademigheid en een snelle hartslag kan veroorzaken. Sommige allergologen en immunologen denken dat een klein aantal mensen, dat eerder aan PEG is blootgesteld, hoge niveaus van antilichamen tegen PEG kan hebben, waardoor ze het risico lopen op een anafylactische reactie door het vaccin. Het vermoeden groeit dat nanodeeltjes in het Pfizer’s COVID-19-vaccin zeldzame allergische[1] reacties kunnen veroorzaken.

- 1,2-distearoyl-sn-glycero-3-fosfocholine (DSPC)
 
- Cholesterol
- Kaliumchloride
- Kaliumdiwaterstoffosfaat
- Natriumchloride 

- Dinatriumfosfaatdihydraat  

NTVG(Nederlands Tijdschrift Voor Geneeskunde): De vaccins tegen Covid-19 bevatten vaccincomponenten, zoals polyethyleenglycol, dinatriumedetaatdihydraat of trometamol, die in zeldzame gevallen een overgevoeligheidsreactie kunnen veroorzaken. Bij een mogelijke overgevoeligheidsreactie kan een arts in overleg met een allergoloog onderzoeken of een volgende vaccinatie veilig is en of daarbij voorzorgsmaatregelen nodig zijn.

- L-histidine

- L-histidine hydrochloride monohydrate

- Magnesium chlorido hexahydrate

- Sodium chloride

- Sucrose (suiker) 
Wordt in vaccins gebruikt als stabilisator t.b.v. de houdbaarheid van het product. In de bijsluiter van het Rotarix vaccin staat te lezen dat het onder geen beding mag worden geïnjecteerd bij patiënten met zeldzame erfelijke aandoeningen zoals fructose-intolerantie, glucose-galactose malabsorptie of sucrose-isomaltase insufficiëntie mogen.

- Polysorbaat 80(E 433)
Onderzoek heeft aangetoond dat polysorbaat 80 kan leiden tot onvruchtbaarheid bij.ratten. Een studie gepubliceerd in het Journal of Food and Chemical Toxicologie ontdekte dat de rijping van ratten versnelde, de oestruscyclus verlengde, het gewicht van de baarmoeder en de eierstokken deed afnemen en schade veroorzaakte aan de bekleding van de baarmoeder, een aanwijzing voor chronische oestrogene stimulatie. De eierstokken van de ratten waren ook beschadigd, met degeneratieve follikels en geen corpora lutea (een massa van progesteron-uitscheidend endocrien weefsel dat zich direct na de ovulatie vormt). Dergelijke ernstige misvormingen van de eierstok kunnen leiden tot onvruchtbaarheid.

En als laatste ingrediënt: Water voor injectie

Bijzondere waarschuwingen en voorzorgen bij gebruik

Borstvoeding
Er zijn geen gegevens over de veiligheid van COVID-19-vaccins bij zogende moeders of de effecten van het Pfizer Comirnaty-vaccin op de zuigeling of de melkproductie /-excretie.Er zijn bij het Lareb 228 meldingen gedaan van verminderde borstvoeding na injecteren met het COVID-19 Vaccin Pfizer. (05-03-2023)   

Zwangerschap
Geen onderzoek informatie beschikbaar.
Er zijn bij het Lareb 230 meldingen gedaan van spontane miskramen, en 6 meldingen van foetale dood na injecteren met het COVID-19 Vaccin van Pfizer. (05-03-2023)     

Het advies om alleen zwangeren met een hoog risico op infectie of een ernstig ziekte beloop te vaccineren is sinds 28 april 2021 aangepast. Iedere zwangere vrouw krijgt nu het advies om zich te laten prikken met een mRNA-vaccin. Vaccinaties kunnen tijdens de hele zwangerschap gegeven worden. Maar….een bewijs van veiligheid is niet gegeven!

De mogelijke risico's van mRNA-vaccins voor de zwangeren en de foetus zijn echter onbekend omdat deze vaccins niet zijn onderzocht bij zwangere vrouwen. Studies hiervoor zijn gepland. Dat wil zeggen, tijdens de testfase die nu begint, zullen zwangeren proefkonijn zijn. Ze moeten hier dan wel nadrukkelijk over worden geïnformeerd.

Vruchtbaarheid
Er is geen onderzoek gedaan naar invloed van het vaccin op vruchtbaarheid.
Bij het Lareb zijn de volgende meldingendingen binnen gekomen: wegblijven van de menstruatie 3.706, onregelmatige menstruatie 2.223.
(05-03-2023)

Genotoxiciteit/carcinogeniciteit
Er is GEEN onderzoek naar Genotoxiciteit (DNA-beschadiging) of carcinogeniciteit (kankerverwekkende eigenschappen) uitgevoerd. De componenten van het vaccin (lipiden en mRNA) hebben naar verwachting geen genotoxisch potentieel. Let wel, naar verwachting! Er is niets over bekend!

Beperkingen van de effectiviteit van het vaccin

Zoals met alle vaccins is het mogelijk dat een vaccinatie met Comirnaty niet bij alle gevaccineerden bescherming biedt.
Personen zijn mogelijk pas 7 dagen na de tweede dosis van het vaccin volledig beschermd (Claim van Pfizer).

Bijwerkingen/contra-indicatie Pfizer/BioNTech vaccin (Comirnaty)
(Bron: Bijsluiter/ Bijwerkingen centrum Lareb)

Reacties op de prikplek (pijn roodheid), niet lekker voelen, hoofdpijn, vermoeidheid,  spierpijn, pijn in gewrichten, koorts, misselijkheid, koude rillingen, braken, diarree, griepachtige klachten en lichaamszwakte komen vaak voor.
Opm. Bijwerkingen zijn frequenter en ernstiger na de tweede dosis en bij jongere personen dan bij oudere personen (≥ 65 jaar)

Zoek dringend medische hulp als u verschijnselen krijgt van een ernstige allergische reactie. De volgende klachten, of een combinatie ervan, kunnen wijzen op zo’n reactie: zich flauw of licht in het hoofd voelen - veranderingen in uw hartslag - kortademigheid – piepende ademhaling - zwelling van uw lippen, gezicht of keel - netelroos of huiduitslag - misselijkheid of overgeven – buikpijn.

Angst gerelateerde reacties, waaronder vasovagale reacties (syncope), hyperventilatie of stress gerelateerde reacties, kunnen zich in verband met vaccinatie voordoen als psychogene respons op de naaldprik.

De vaccinatie moet worden uitgesteld bij personen die een acute ernstige ziekte hebben, die gepaard gaat met koorts, of die een acute infectie hebben.

Ontsteking van de hartspier of hartzakje
Ontsteking van de hartspier (myocarditis) en hartzakje (pericarditis) is opgenomen als bijwerking in de bijsluiter van het Pfizer/BioNTech vaccin. Mensen die pijn op de borst, benauwdheid of hartkloppingen krijgen, moeten contact opnemen met de huisarts.
Bij het Lareb zijn, tot 5 maart 2023, in totaal 225 meldingen binnengekomen van ontsteking van het hartzakje, 56 meldingen van ontsteking aan de hartspier
naast 152 hartinfarcten etc. etc. na injecteren met Pfizer.

Appendicitis (blindedarmontsteking)werd gerapporteerd als een ernstige bijwerking door 8 vaccinatie deelnemers.

Personen met een voorgeschiedenis van Bell’s verlamming
Gevallen van Bell's verlamming werden gemeld na vaccinatie tijdens klinische onderzoeken met het Pfizer vaccin. Veiligheidstoezicht na toelating is belangrijk om een ​​mogelijk oorzakelijk verband verder te beoordelen. Bij gebrek aan dergelijk bewijs kunnen personen met een voorgeschiedenis van Bell's verlamming een mRNA COVID-19-vaccin krijgen, tenzij ze een contra-indicatie voor vaccinatie hebben.

Ook zijn er meldingen gedaan van zwelling van het gezicht bij mensen met een voorgeschiedenis van injectie met dermatologische vulstoffen.

Overlijdens (05-03-2023)
Er zijn 736 meldingen van overlijden gedaan bij Bijwerkingen-centrum Lareb na de ‘Pfizer-prik.

Totaal aantal meldingen bij het Bijwerkingencentum Lareb     125.530
Aantal gemelde bijwerkingen          517.413
Aantal meldingen met een ernstige bijwerking * 3.680. (05-03-2023)

Acute Hepatitis
Covid vaccinatie kan een CD8 T-cel dominante hepatitis uitlokken (21-04-2022)
Er was geen hepatitis-veiligheidssignaal in COVID19-vaccinatiestudies, maar verschillende rapporten hebben onlangs auto-immune hepatitis (AIH)-achtige aandoeningen in verband gebracht met COVID19-vaccins. Leverbeschadiging werd waargenomen na zowel mRNA- als vector gebaseerde ‘vaccins’, terwijl de tijd tussen vaccintoediening en het begin van de symptomen varieerde van 4 dagen na de eerste dosis tot 6 weken na de tweede dosis.
Er wordt een voorbeeld genoemd van een 52-jarige mannelijke patiënt zonder opmerkelijke medische voorgeschiedenis die symptomen van misselijkheid, vermoeidheid, verlies van eetlust en jeuk ontwikkelde ongeveer 10 dagen na de 1e dosis van het Pfizer mRNA-vaccin. Hij ontwikkelde vervolgens geelzucht.

Conclusie na uitgebreide immunologische beoordeling van de patiënt: COVID19-vaccinatie kan een afzonderlijke T-cel-dominante immuun gemedieerde hepatitis opwekken met een uniek pathomechanisme geassocieerd met vaccinatie-geïnduceerde antigeen specifieke weefsel bewonende immuniteit die systemische immunosuppressie vereist.

 • Bij het Lareb zijn tot 05-03-2023, 17 meldingen van hepatitis gedaan, 3 meldingen hiervan zijn gemeld na injectie met het vector vaccin van AstraZeneca, 13 meldingen betreffen een mRNA injectie, Moderna 3, Pfizer 10. Bij 1 melding is het merk onbekend.

Ernstige schouderproblematiek na covid-19-vaccinatie (NTVG - 12 mei 2022)
Bij schouderpijn die langer dan 48 uur na vaccinatie aanhoudt, kan er sprake zijn van SIRVA.
Bij aanhoudende klachten moet de patiënt tijdig worden geanalyseerd en moet verwijzing naar een orthopeed overwogen worden.
Door vaccins op de juiste wijze te injecteren kan men het risico op SIRVA verkleinen
.

Bijwerkingen, gemeld in VAERS (Vaccine Adverse Event Reporting USA)      

1,527,370 Gemelde bijwerkingen Covid vaccinatie(tot 27 januari 2023)                                                   

 • Overlijdens: 34.576: Pfizer,21.722 Moderna, 9.796. Janssen, 2.960. vaccin onbekend, 457.
 • Hartaanvallen 18.413: Pfizer 12.777 Moderna, 4.669, Janssen 956 vaccin onbekend 240.
 • Miskramen 4.941
 • Blijvende gezondheidsschade 63.862
 • Myocarditis/pericarditis 26.344

Bijwerkingen - Voorvallen

Enkele voorvallen van miskramen/doodgeboren baby’s, gemeld bij VAERS (Vaccine Adverse Event Reporting USA)

 • Bevallen van een niet-levensvatbare vrouwelijke foetus na 29 weken zwangerschap.
  Bij 28 weken en 5 dagen zwangerschap gevaccineerd met de eerste dosis van het COVID19-vaccin. Twee dagen later verminderde beweging van de baby. De baby bleek in de vroege ochtend op 26-12-2020 geen hartslag meer te hebben.
   
 • Baby, doodgeboren.
  Met18 weken zwangerschap gevaccineerd met het Pfizer vaccin. Zwangerschap was tot die tijd volkomen normaal (echografie gedaan op 15-1-2021). Op 18-01-2021 ontstonden er hevige vaginale bloedingen, waarschijnlijk als gevolg van een placenta-abruptie. Vervolgens bevallen na 18 weken.

Absolute contra-indicaties voor alle COVID-19-vaccins
Praktijkhandleiding COVID-19-vaccinatie(NHG, Nederlands Huisartsen Genootschap)

 • Een tweede vaccinatie met een ander COVID-19-vaccin na een allergische reactie wordt niet geadviseerd. Er zijn te weinig data over zowel allergische (kruis)reacties als over de effectiviteit. Het vooraf of na vaccinatie preventief nemen van medicatie om een allergische reactie te voorkómen kan een ernstige anafylactische reactie vertragen en wordt met kracht afgeraden.
 • Bij epilepsie kan een vaccinatie of koorts na vaccinatie een convulsie uitlokken. Bij personen die bekend zijn met het krijgen van convulsies na vaccinatie of koorts, wordt een afweging gemaakt tussen de voor- en nadelen van de COVID-19-vaccinatie. Neem hierover zo nodig contact op met de behandelend specialist.
 • In Noorwegen en in Nederland is een aantal zeer kwetsbare mensen overleden na vaccinatie met een COVID-19-vaccin. Deze gebeurtenissen worden nog onderzocht en geven vooralsnog geen aanleiding tot het formuleren van een contra-indicatie voor de alleroudsten. Tot die tijd wordt aanbevolen om bij oude en heel fragiele mensen de voor- en nadelen te beoordelen of iemand geschikt is om te worden gevaccineerd en de optredende bijwerkingen van vaccinatie, zoals koorts, veilig kan verdragen.
   
 • De Pfizer documenten – Opzienbarende cijfers en feiten
 • De FDA verzocht de rechtbank (met steun van Pfizer) om deze documenten pas over 55 jaar volledig vrij te geven? Dankzij de inzet van Public Healht and Medical Professionals for Transparency is hier een stokje voor gestoken en heeft de rechter bepaald dat alle gegevens gepubliceerd dienen te worden, de uitkomsten zijn ronduit schokkend.
 • De cijfers uit het Pfizer rapport gaan over 45.000 personen die gemonitord zijn tijdens de eerste 3 maanden na het toedienen van de injectie  (van begin dec. 2020 tot 28 feb 2021), waarbij maar liefst 42.086 personen bijwerkingen kregen.
 • pag. 7: fataal zijn de prikken gebleken bij 1223 mensen (1 op de 34 personen).
 • 11.361  personen blijken na 3 maanden nog steeds niet hersteld te zijn van de opgelopen gezondheidsschade na deze injectie.
 • Daarnaast zijn er 270 meldingen van spontane abortussen of doodgeboortes gemeld.
 • Pag. 17: Beschermt de prik jezelf tegen Covid? Nee, van die 45.000 hebben 3046 mensen alsnog covid gekregen, ondanks de twee prikken, dat is 4,34%.
 • Pag. 30-38: Gigantische lijst van meer dan 900 bijwerkingen! Hierbij staan zeer ernstige bijwerkingen, zoals myocarditis, herseninfarcten en zelfs de dood.

Algemene informatie over de verschillende typen ‘vaccins’ die op de markt zijn (zoals mRNA, vector) is te vinden in het ‘Overzicht vaccin typen’.

Bijwerkingenlijst covid 19 injecties: nieuwsfeiten en ervaringsverhalen

Heeft u een bijwerking ervaren?
Meld dit dan bij Lareb.

Nieuwsfeiten over dit vaccin

OMT-advies: geen nieuwe covid-vaccinatieronde nodig dit voorjaar. (27-02-2023)
Het is niet nodig om dit voorjaar een nieuwe vaccinatieronde tegen het coronavirus te starten. Dat zegt het Outbreak Management Team Vaccinaties (OMT-V) in een advies. Veel mensen hebben inmiddels immuniteit opgebouwd en worden minder ziek bij een besmetting, zegt het OMT-V.

Vanaf 23 februari 2023 komen alleen kinderen van 5 tot en met 11 jaar met een verhoogd risico om ernstig ziek te worden van corona in aanmerking voor een coronaprik.
Eerder was het advies om alle kinderen 5 tot en met 11 jaar een coronaprik aan te bieden, als zij nog geen corona hebben gehad. De Gezondheidsraad heeft het advies bijgesteld. Het is niet meer nodig om alle kinderen een coronaprik aan te bieden. https://www.rivm.nl/covid-19-vaccinatie/vragen-achtergronden/vaccinatie-kinderen-5-11-jaar

Onderzoek: Vrouwen hebben twee keer grotere kans op bijwerking coronavaccin: (07-02-2023)
Vrouwen hebben een grotere kans om last van een bijwerking te krijgen na hun coronavaccinatie dan mannen. Het verschil tussen mannen en vrouwen is het grootst na d eerste prik, aldus bijwerkingencentrum Lareb. https://www.ad.nl/gezond/onderzoek-vrouwen-hebben-twee-keer-grotere-kans-op-bijwerking-coronavaccin~a1797a0f/
 

Tientallen meldingen per dag over opgezette lymfeklieren na boosterprik.
 'Dit valt echt op'
(14-01-2022)
Wat wel valt te concluderen: er wordt opvallend vaak melding gedaan van opgezette lymfeklieren na het krijgen van de boosterprik. "Dit valt echt op ja", vertelt directeur Agnes Kant.
https://www.rtlnieuws.nl/nieuws/nederland/artikel/5281036/lymfeklieren-opgezet-nek-oksels-lies-vaccinatie-booster-corona

Ontsteking van de hartspier en ontsteking van het hartzakje worden opgenomen in de bijsluiter van de coronavaccins van Pfizer/BioNTech en Moderna als mogelijke bijwerkingen (9-07-2021)

Het EMA concludeerde dat de gevallen zich voornamelijk voordeden binnen 14 dagen na vaccinatie, het vaakst na de tweede dosis en veelal bij jongere mannen. Er zijn vijf sterfgevallen in de Europese Economische Ruimte (EER) geconstateerd, van mensen die al ziek waren of een hoge leeftijd hadden. https://radar.avrotros.nl/nieuws/item/zeldzame-ontstekingen-aan-hart-horen-in-bijsluiter-pfizer-en-moderna-vaccins/

Mensen die gevaccineerd zijn met het coronavaccin van Pfizer/BioNTech (Comirnaty), kunnen een uitgebreide zwelling op de prikplek krijgen. (24-03-2021)
Bijwerkingencentrum Lareb ontving tot en met half februari 80 meldingen van een uitgebreide zwelling en/of roodheid op de prikplek. De zwelling kan pijnlijk en zo uitgebreid zijn, dat het zelfs tot over de schouder of de ellenboog heen gaat.

https://www.apothekersnieuws.nl/uitgebreide-zwelling-arm-mogelijk-na-pfizer-biontech-vaccin/

Vijftien ouderen overleden na coronaprik. (08-02-2021)
14 ouderen kregen het vaccin van Pfizer toegediend, 1 van Moderna.

https://nos.nl/artikel/2367828-vijftien-ouderen-overleden-na-coronaprik-waarschijnlijk-door-onderliggende-problemen.html?fbclid=IwAR2Q-FcXrDGSCCFS3yk4TK75rga0OuOuJflojUcPAwxm5g3DtRyX5VP6XfA

16.000 meldingen met mogelijke bijwerkingen van coronavaccins in Europa (25-1-2021)
De meeste meldingen komen van het Pfizer-vaccin, dat als eerste in grote aantallen beschikbaar was op de Europese markt. Tot en met 23 januari zijn er bij het EMA 16.479 gevallen bekend van vermoedens van mogelijke bijwerkingen na inenting van het Pfizer-vaccin. Deze meldingen komen van zowel zorgprofessionals (12.330) als mensen zonder medische achtergrond (4149). 
https://www.rtlnieuws.nl/nieuws/artikel/5210255/16000-patienten-gemeld-met-mogelijke-bijwerkingen-van-coronavaccins

In de 1e week zijn er zo’n honderd meldingen gedaan van bijwerkingenvan het vaccin van BioNTech/Pfizer. (14-01-2021)
In de eerste week waarin Nederlandse zorgmedewerkers zijn gevaccineerd tegen het coronavirus, zijn zo’n honderd meldingen van bijwerkingen gedaan. In twee gevallen kregen mensen na toediening van het vaccin een ernstige allergische reactie.
https://www.telegraaf.nl/nieuws/139861737/honderd-nederlandse-meldingen-over-coronavaccin-twee-allergische-reacties

Laatst bijgewerkt maart 2023

Vaccin: Moderna (Spikevax)

Samenvatting
Op 6 januari 2021 krijgt Moderna een voorwaardelijke vergutnning en wordt geregistreerd in het kader van een zogeheten ‘voorwaardelijke toelating’, de EUA (Emergency Use Approval). De farmaceuten hebben begin 2020 speciale toestemming gevraagd van de Europese Commissie om deze gentherapie te mogen ontwikkelen. Deze toestemming kon alleen gegeven worden omdat de WHO Covid-19 tot een pandemie had uitgeroepen en er daarmee een noodsituatie was gecreëerd. En als er vóór de (voorlopige) vergunning door het EMA in januari 2021 geen andere behandelmethoden zouden zijn voor Covid. Om deze reden werd er een verbod ingesteld op het voorschrijven van HCQ en Ivermectine.
Het betekent dat aanvullend bewijs over de veiligheid en effectiviteit van dit ‘geneesmiddel’ nog moet worden onderzocht in de 3e en 4e testfase, die tot 31 december 2023 duurt en waar iedereen die de prik krijgt als proefkonijn aan deelneemt. Het EMA zal nieuwe informatie over dit middel op z’n minst eenmaal per jaar beoordelen en zo nodig aanpassen in de bijsluiter. Inmiddels zijn als bijwerkingen: Ontsteking van de hartspier (myocarditis) en hartzakje (pericarditis) in de bijsluiter opgenomen.

Er kunnen  grote vraagtekens worden gesteld bij de effecten die deze experimentele mNRA injectie heeft op het menselijk lichaam, met name hoe het DNA wellicht wordt aangetast of aangepast. Er worden grote risico’s genomen met deze nieuwe technologie, waarvan de mogelijke gevolgen nog volledig onbekend waren bij de introductie, maar met het verloop der jaren steeds meer bekend worden.

Het toedienen van een Moderna injectie is dan ook niet zonder risico, er worden vele meldingen gedaan van opgezette lymfeklieren, verstoorde menstruatiecyclus, doorbraakbloedingen of juist het uitblijven van de menstruatie, langdurige vermoeidheid, en hevige hoofdpijnklachten die soms maanden aanblijven.

Oktober 2021: meerdere landen besluiten te stoppen met de experimentele prikken van Moderna bij mannen onder de 30 jaar. Dit naar aanleiding van een Noorse studie waaruit blijkt dat mannen onder de 30 jaar meer risico lopen op een ontsteking van de hartspier en hartzakje. Bij het Lareb zijn, tot 24 april 2022, in totaal 57 meldingen binnengekomen van ontsteking van het hartzakje en 26 meldingen van ontsteking aan de hartspier, na injecteren met Moderna.

Eventuele lange termijn bijwerkingen zijn nog niet bekend, evenmin als de duur van de bescherming die het vaccin biedt, omdat dit in de huidige testfase 3 en 4 nog wordt onderzocht.

Opm.:
- Onderstaande informatie en overwegingen zijn gebaseerd op de Moderna bijsluiters.
-
Opmerking: Bij overname van letterlijke tekst is deze cursief weergegeven.

Naam van het geneesmiddel

NVKP: De term ‘geneesmiddel’ is niet juist; dit product geneest niet..!!

COVID-19 ‘vaccin’ Moderna (Spikevax)
COVID-19-mRNA-vaccin (nucleoside-gemodificeerd)
is onderworpen aan aanvullende monitoring. Beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg wordt verzocht alle vermoedelijke bijwerkingen te melden.

Kwalitatieve en kwantitatieve samenstelling
Eén dosis (0,5ml) bevat 100 microgram boodschapper-RNA (mRNA) (in SM-102-lipidenanodeeltjes ingebed).Enkelstrengs, 5’-capped boodschapper-RNA (mRNA) geproduceerd met behulp van een celvrije in-vitrotranscriptie van de overeenkomende DNA-sjablonen, die voor het virale spike-eiwit (S-eiwit) van SARS-CoV-2 coderen en in lipidenanodeeltjes zijn ingebed.

Zwangerschap
Er is beperkte ervaring met het gebruik van het COVID-19 Moderna vaccin bij zwangere vrouwen. Toediening van het COVID-19 ‘vaccin’ van Moderna tijdens de zwangerschap mag uitsluitend worden overwogen wanneer de mogelijke voordelen opwegen tegen mogelijke risico’s voor de moeder en de foetus.
Er zijn bij het Lareb 30 meldingen gedaan van spontane miskramen, en 2 meldingen van foetale dood na injecteren met het COVID-19 ‘vaccin’ van Moderna. (05-02-2023) 

Borstvoeding
Het is onbekend of het COVID-19 Moderna vaccin wordt uitgescheiden in moedermelk.
Er zijn bij het Lareb 32 meldingen gedaan van verminderde borstvoeding na injecteren  met het COVID-19 ‘vaccin’ van Moderna. (05-02-2023)   

Vruchtbaarheid
 Onderzoek bij dieren duidt niet op directe of indirecte schadelijke effecten gerelateerd aan toxiciteit voor de voortplanting. Bij het Lareb zijn de volgende meldingen binnen gekomen: wegblijven van de menstruatie 476, onregelmatige menstruatie 307. (05-02-2023)

Genotoxiciteit/carcinogeniciteit
Genotoxiciteitonderzoeken (DNA-beschadiging)  in vitro en in vivo zijn uitgevoerd met de nieuwe lipidencomponent SM-102 in het ‘vaccin’. Resultaten suggereren dat mogelijke toxiciteit voor mensen zeer laag is. Er is geen onderzoek naar carcinogeniciteit gedaan.    

Lijst van hulpstoffen (Bron: Bijsluiter)                                                  

- Lipide SM-102
- Cholesterol
- 1,2-distearoyl-sn-glycero-3-fosfocholine (DSPC)  
- 1,2-dimyristoyl-rac-glycero-3-methoxypolyethyleenglycol-2000(PEG2000DMG)
-
Polyethyleenglycol (PEG)
PEG is nog nooit eerder gebruikt in een goedgekeurd vaccin, maar het wordt aangetroffen in veel geneesmiddelen, die af en toe anafylaxie hebben veroorzaakt - een mogelijk levensbedreigende reactie die huiduitslag, een dalende bloeddruk, kortademigheid en een snelle hartslag kan veroorzaken. Sommige allergologen en immunologen denken dat een klein aantal mensen, dat eerder aan PEG is blootgesteld, hoge niveaus van antilichamen tegen PEG kan hebben, waardoor ze het risico lopen op een anafylactische reactie door het vaccin.

NTVG(Nederlands Tijdschrift Voor Geneeskunde): De vaccins tegen Covid-19 bevatten vaccincomponenten, zoals polyethyleenglycol, dinatriumedetaatdihydraat of trometamol, die in zeldzame gevallen een overgevoeligheidsreactie kunnen veroorzaken. Bij een mogelijke overgevoeligheidsreactie kan een arts in overleg met een allergoloog onderzoeken of een volgende vaccinatie veilig is en/of daarbij voorzorgsmaatregelen nodig zijn.

-Trometamol
Trometamol-interacties:Vertel uw arts over alle geneesmiddelen die u gebruikt, inclusief recept plichtige en niet-recept plichtige medicijnen, vitamines en kruidensupplementen.
Vertel het uw arts vooral als u het volgende gebruikt - EPHEDRINE / TROMETHAMINE - PSEUDOEPHEDRINE / TROMETHAMINE

Trometamol en zwangerschap:De FDA categoriseert medicijnen op basis van veiligheid voor gebruik tijdens de zwangerschap. Vijf categorieën - A, B, C, D en X, worden gebruikt om de mogelijke risico's voor een ongeboren baby te klassificeren wanneer een medicijn tijdens de zwangerschap wordt ingenomen.Trometamol valt in categorie C. De definitie van een klasse C-medicijn waarop het vaccin is ingedeeld- ‘Reproductieonderzoeken bij dieren’-  hebben een NADELIG EFFECT OP DE FOETUS aangetoond en er zijn geen adequate en goed gecontroleerde studies bij de mens, maar mogelijke voordelen kunnen het gebruik van het geneesmiddel bij zwangere vrouwen rechtvaardigen, ondanks mogelijke risico's.

Dit is geen volledige lijst van interacties met trometamoldrugs.Vraag uw arts om meer informatie.

- Acetisch zuur
- Natriumacetaattrihydraat
- Sucrose
(suiker)
Wordt in vaccins gebruikt als stabilisator t.b.v. de houdbaarheid van het product. In de bijsluiter van het Rotarix vaccin staat te lezen dat het onder geen beding mag worden geïnjecteerd bij patiënten met zeldzame erfelijke aandoeningen, zoals fructose-intolerantie, glucose-galactose malabsorptie of sucrose-isomaltase insufficiëntie.
- Water voor injecties

Bijwerkingen/contra-indicatie Moderna vaccin (Spikevax) (Bron: Bijsluiter/ Bijwerkingen centrum Lareb)

Reacties op de prikplek (pijn roodheid), niet lekker voelen, hoofdpijn, vermoeidheid,  spierpijn, pijn in gewrichten, koorts, misselijkheid, koude rillingen, braken, huiduitslag, al dan niet op de prikplek en opgezette lymfeklieren (oksel, hals en sleutelbeen) komen vaak voor.

Ontsteking van de hartspier of hartzakje
Ontsteking van de hartspier (myocarditis) en hartzakje (pericarditis) zijn opgenomen als bijwerking in de bijsluiter van het Moderna vaccin. Mensen die pijn op de borst, benauwdheid of hartkloppingen krijgen, moeten contact opnemen met de huisarts.

Zoek dringend medische hulp als u verschijnselen krijgt van een ernstige allergische reactie. De volgende klachten, of een combinatie ervan, kunnen wijzen op zo’n reactie: zich flauw of licht in het hoofd voelen - veranderingen in uw hartslag - kortademigheid – piepende ademhaling - zwelling van uw lippen, gezicht of keel - netelroos of huiduitslag - misselijkheid of overgeven – buikpijn.

Angst gerelateerde reacties, waaronder vasovagale reacties (syncope), hyperventilatie of stress gerelateerde reacties, kunnen zich in verband met vaccinatie voordoen als psychogene respons op de naaldprik.

De vaccinatie moet worden uitgesteld bij personen die een acute ernstige ziekte hebben, die gepaard gaat met koorts, of die een acute infectie hebben.

Zoals met andere intramusculaire injecties, is voorzichtigheid geboden bij toediening aan personen die anticoagulantia ontvangen, of personen met trombocytopenie of een stollingsstoornis (zoals hemofilie), omdat deze personen een bloeding of blauwe plekkunnen krijgen na een intramusculaire toediening.De doeltreffendheid, veiligheid en immunogeniciteit van het vaccin zijn niet beoordeeld bij immuun gecompromitteerde personen, waaronder personen die met immunosuppressiva worden behandeld. De doeltreffendheid van de COVID-19 Moderna injectie kan minder zijn bij immuun gecompromitteerde personen.

Gelijktijdige toediening van het COVID-19 Moderna ‘vaccin’ met andere vaccins en geneesmiddelen is niet bestudeerd.

Na de 2de prik treden de bekende bijwerkingen vaker op dan bij de 1ste prik.

Overlijdens(05-02-2023)
Er zijn 100 meldingen van overlijden na de Moderna prik gedaan bij Bijwerkingen centrum Lareb.

Totaal aantal meldingen bij het Lareb     49.757
Aantal gemelde bijwerkingen         286.288
Aantal meldingen met een ernstige bijwerking * 908 (05-02-2023)


Absolute contra-indicaties voor Covid 19-vaccinnatie
Praktijkhandleiding COVID-19-vaccinatie(NHG, Nederlands Huisartsen Genootschap)

 • Een tweede vaccinatie met een ander COVID-19-vaccin na een allergische reactie wordt niet geadviseerd. Er zijn te weinig data over zowel allergische (kruis)reacties als over de effectiviteit. Het vooraf of na vaccinatie preventief nemen van medicatie om een allergische reactie te voorkómen kan een ernstige anafylactische reactie vertragen en wordt met kracht afgeraden.
 • Bij epilepsie kan een vaccinatie of koorts na vaccinatie een convulsie uitlokken. Bij personen die bekend zijn met het krijgen van convulsies na vaccinatie of koorts, wordt een afweging gemaakt tussen de voor- en nadelen van de COVID-19-vaccinatie. Neem hierover zo nodig contact op met de behandelend specialist.
 • In Noorwegen en in Nederland is een aantal zeer kwetsbare mensen overleden na vaccinatie met een COVID-19-vaccin. Deze gebeurtenissen worden nog onderzocht en geven vooralsnog geen aanleiding tot het formuleren van een contra-indicatie voor de alleroudsten. Tot die tijd wordt aanbevolen om bij oude en heel fragiele mensen de voor- en nadelen te beoordelen of iemand geschikt is om te worden gevaccineerd en de optredende bijwerkingen van vaccinatie, zoals koorts, veilig kan verdragen. 

Boostervaccinatie is een mRNA-vaccin
Alle mensen die in aanmerking komen voor een boostervaccinatie krijgen een mRNA-vaccin aangeboden: BioNTech/Pfizer of Moderna. Het maakt niet uit welk vaccin iemand eerder heeft gekregen. De Gezondheidsraad en het Europees Geneesmiddelen Agentschap (EMA) vinden het vaccin van BioNTech/Pfizer en Moderna voldoende veilig en effectief als boostervaccinatie. Ook na een basisserie met Janssen of AstraZeneca. U kunt niet zelf kiezen met welk vaccin u de boostervaccinatie krijgt. Voor het vaccin van Moderna volstaat een halve dosis als booster. Op dit moment kan je een boostervaccinatie krijgen als je 12 jaar of ouder bent. Je kan de boostervaccinatie 3 maanden na je laatste vaccinatie of coronabesmetting halen.

Waarom is de Moderna booster een halve dosis?
Het komt vaker voor dat bij een boosterprik een kleinere dosis wordt gegeven dan bij de basisserie. Het immuunsysteem heeft dan genoeg aan een kleinere dosis om weer aan het werk gezet te worden. Een halve dosis is dus voldoende voor een goede reactie. En het kan zijn dat een halve dosis ook minder bijwerkingen geeft.

In het onderzoek naar de Moderna-booster is een halve dosis (van 50 microgram) 6-8 maanden na de basisserie gegeven. Het bleek dat mensen een goede oppepper van hun immuunssyteem kregen. De EMA heeft vervolgens de boosterprik met Moderna goedgekeurd (alleen) voor die halve dosis.

Algemene informatie over de verschillende typen ‘vaccins’ die op de markt zijn (zoals mRNA, vector) is te vinden in het ‘Overzicht vaccin typen’.

Heeft u een bijwerking ervaren?
Meld dit dan bij Lareb

Nieuwsfeiten over dit vaccin

In uiterste gevallen kunnen mensen die fillers gebruiken, een allergische reactie krijgen wanneer zij worden gevaccineerd met het Moderna-‘vaccin’. (28 januari 2021)
Daarvoor waarschuwen cosmetisch artsen.
https://www.rtlnieuws.nl/nieuws/nederland/artikel/5210901/fillers-moderna-vaccin-corona-artsen-waarschuwing

Een aantal Groningse huisartsen onwel na tweede Moderna-prik. (21 februari 2021) https://www.nieuwnieuws.nl/5153567/groningse-huisartsen-onwel-na-tweede-moderna-prik/

Huisarts Bart van Tienen vermoedt dat een 90-jarige patiënt van hem is overleden als gevolg van het toedienen van het coronavaccin van Moderna. (25 februari 2021)                                                                     Hij meldde haar dood bij Lareb. Van Tienen voelt ‘gewetensnood’.
https://www.tubantia.nl/enschede/enschedese-huisarts-met-gewetensnood-meldt-verdacht-overlijden-na-vaccinatie-tegen-corona~acb7b4fc/

Vertraagde huidreactie na covid-19-vaccin moderna ( Juni 2021)
https://www.mednet.nl/nieuws/vertraagde-huidreactie-na-covid-19-vaccin-moderna/

Ontsteking van de hartspier (ook wel myocarditis genoemd) en het hartzakje (pericarditis) als zeldzame bijwerking opgenomen in de bijsluiter van het Moderna-vaccin. (8 oktober 2021)
https://www.rtlnieuws.nl/nieuws/nederland/artikel/5259154/corona-update-coronavaccin-moderna-bijwerking-ontstoken-hartspier

Moderna voor veel 45-plussers, Pfizer voor de rest: waarom is dat? (31 december 2021)
Dat veel 45-plussers tijdens de boostercampagne Moderna krijgen aangeboden, heeft een reden. Tijdens de eerdere vaccinatierondes bleek namelijk dat dat vaccin bij jongeren, vooral mannen tussen de 12 en 30 jaar, in vergelijking met Pfizer een licht verhoogd risico op ontsteking van de hartspier (myocarditis) en hartzakje (pericarditis) geeft, schrijft het RIVM. Daarom, en omdat Moderna ‘een uitstekende booster voor mensen vanaf 40 tot 50 jaar’ is, werd besloten om Moderna niet aan jongeren te geven.
https://www.ad.nl/binnenland/moderna-voor-veel-45-plussers-pfizer-voor-de-rest-waarom-is-dat~a117895c/

Gemeld door Moderna.
Kind, 6 jaar. Hoofdpijn, "abnormaal gevoel in het lichaam", stijfheid, braken, duizeligheid, verhoogde temperatuur, rillingen. Dood door een hartstilstand na 2 dagen.
https://report24.news/wp-content/uploads/2021/04/EVPM_ICSR_10008125245-2.pdf

Vaccin: AstraZeneca (Vaxzevria)

Samenvatting
De experimentele injectie van AstraZeneca is een ‘Vector type vaccin’, evenals het Janssen ‘vaccin’. De ‘vaccins’ van Pfizer en Moderna zijn mRNA-‘vaccins’. De AstraZeneca injectie is geproduceerd in genetisch gemodificeerde menselijke embryonale niercellen, met behulp van recombinant-DNA-technologie en is daarmee gentherapie. Op 29 januari 2021 geeft het EMA eveneens (net als voor Pfizer en Moderna) een voorlopige toelating voor het vaccin onder het nummer ‘ChAdOx1-S’. Het EMA zal ieder jaar nieuwe informatie beoordelen. Als het nodig is, zal de bijsluiter worden aangepast. Trombose met trombocytopenie syndroom’ (TTS), cerebrale veneuze sinustrombose, Myelitis transversa (ontsteking van het ruggenmerg), Guillain-Barré en capillairleksyndroom zijn inmiddels opgenomen in de bijsluiter als ernstige, zeldzame bijwerkingen. De huidige testfase 3 en 4 zou tot 31 maart 2024 duren. D.w.z. dat iedereen die deze prik heeft gekregen, meedeed als proefkonijn.

Uit de testresultaten wordt aangenomen dat de effectiviteit tussen 50-90% zal liggen, afhankelijk van de dosering voor de 1e en 2e prik (binnen 3 weken). AstraZeneca is beschikbaar gesteld voor toediening vanaf 18 jaar. Er is niet genoeg informatie beschikbaar over het gebruik bij kinderen en jongeren tot 18 jaar.

Op 14 maart 2021 wordt er uit voorzorg een prikstop ingezet i.v.m. stollingsstoornissen. Als gevolg hiervan zijn wereldwijd vele overlijdens gemeld na het injecteren met deze experimentele prik. Dit zorgt voor veel twijfel over de veiligheid. Vanaf 1 november 2021 wordt er in Nederland niet meer geprikt met AstraZeneca.

Citaat RIVM: ‘…..Vanaf 1 november 2021 wordt AstraZeneca niet meer gebruikt in Nederland. Als u de basisserie bent gestart met AstraZeneca, kunt u die afronden met een mRNA-vaccin. Als u de basisserie met AstraZeneca heeft afgerond, kunt u een boostervaccinatie met een mRNA-vaccin halen…..’.

Opm.:
- Onderstaande informatie en overwegingen zijn gebaseerd op de AstraZeneca bijsluiters.
- Opmerking: Bij overname van letterlijke tekst is deze cursief weergegeven.

Naam van het geneesmiddel
NVKP: De term ‘geneesmiddel’ is niet juist; dit product geneest niet..!!
COVID-19 Vaccine AstraZeneca
COVID-19-vaccin (ChAdOx1-S [recombinant]) is onderworpen aan aanvullende monitoring!

 

Kwalitatieve en kwantitatieve samenstelling
Eén dosis (0,5 ml) bevat: Chimpansee Adenovirus coderend voor de spike-glycoproteïne ChAdOx1-S van SARS-CoV-2*, niet minder dan 2,5 × 108 infectieuze eenheden.* Geproduceerd in genetisch gemodificeerde menselijke embryonale 293-niercellen (human embryonic kidney, (HEK) en door recombinant-DNA-technologie; HEK-293-cellijn is afkomstig van niercellen van een uit 1973 geaborteerde foetus.
Dit product bevat genetisch gemodificeerde organismen (GMO’s, genetically modified organisms).

Officieel verbod op GMO voor mensen! Het hierboven beschreven ‘vaccin’ is officieel niet toegestaan in de EU: GMO mag alleen toegepast worden bij planten en gewassen. Echter, er lijkt niets te zijn wat farmaceutische bedrijven kan stoppen. Een aantal farmaceuten heeft bij de Europese Commissie met succes gelobbyd (juli 2020) om toestemming te krijgen om GMO/GGO vaccins te mogen ontwikkelen. Dit is echter alleen van toepassing zolang er een pandemie is; dat betekent zolang Covid-19 op de A-lijst van de WHO staat.

Zwangerschap
Er is beperkte ervaring met het gebruik van Vaxzevria bij zwangere vrouwen. De resultaten van dieronderzoek duiden niet op directe of indirecte schadelijke effecten wat betreft de zwangerschap, de ontwikkeling van het embryo/de foetus, de bevalling of postnatale ontwikkeling. Toediening van Vaxzevria tijdens de zwangerschap mag alleen worden overwogen wanneer de potentiële voordelen opwegen tegen de potentiële risico’s voor de moeder en foetus.
Er zijn bij het Lareb 7 meldingen gedaan van spontane miskramen na injecteren met het COVID-19 ‘vaccin’ van AstraZeneca. (05-03-2023)

Borstvoeding
Het is niet bekend of Vaxzevria in de moedermelk wordt uitgescheiden. Bij dieronderzoek is overdracht van S-antilichamen tegen SARS-CoV-2 via de moedermelk, van vrouwelijke moedermuizen naar de jongen, waargenomen (zie rubriek 5.3 van de bijsluiter).
Er zijn bij het Lareb 2 meldingen gedaan van verminderde borstvoeding na injecteren met het COVID-19 ‘vaccin’ van AstraZeneca. (05-03-2023)

Vruchtbaarheid
Dieronderzoek wijst niet op directe of indirecte schadelijke effecten met betrekking tot de vruchtbaarheid (zie rubriek 5.3 van de bijsluiter).Er zijn bij het Lareb 117 meldingen gedaan van het wegblijven van de menstruatie na het injecteren met het COVID-19 ‘vaccin’ van AstraZeneca. (05-03-2023)

Genotoxiciteit/carcinogeniciteit
Er is geen onderzoek naar Genotoxiciteit (DNA-beschadiging) of carcinogeniciteit (kankerverwekkende eigenschappen) uitgevoerd. De componenten van het vaccin hebben naar verwachting geen genotoxisch potentieel.

Lijst van hulpstoffen (Bron: Bijsluiter)
- L-histidine,
- L-histidine-hydrochloridemonohydraat,
- magnesiumchloridehexahydraat,
- Polysorbaat 80 (E 433)      
                                                                                                           
Onderzoek heeft aangetoond dat polysorbaat 80 kan leiden tot onvruchtbaarheid bij.ratten. Een studie gepubliceerd in het Journal of Food and Chemical Toxicologie ontdekte dat de rijping van ratten versnelde, de oestruscyclus verlengde, het gewicht van de baarmoeder en de eierstokken deed afnemen en schade veroorzaakte aan de bekleding van de baarmoeder, een aanwijzing voor chronische oestrogene stimulatie. De eierstokken van de ratten waren ook beschadigd, met degeneratieve follikels en geen corpora lutea (een massa van progesteron-uitscheidend endocrien weefsel dat zich direct na de ovulatie vormt). Dergelijke ernstige misvormingen van de eierstok kunnen leiden tot onvruchtbaarheid. - Sucrose (suiker)
Wordt in vaccins gebruikt als stabilisator t.b.v. de houdbaarheid van het product. In de bijsluiter van het Rotarix vaccin staat te lezen dat het onder geen beding mag worden geïnjecteerd bij patiënten met zeldzame erfelijke aandoeningen zoals fructose-intolerantie, glucose-galactose malabsorptie of sucrose-isomaltase insufficiëntie.

- Dinatriumwaterstoffosfaat-dihydraat
NTVG(Nederlands Tijdschrift Voor Geneeskunde): De ‘vaccins’ tegen Covid-19 bevatten vaccincomponenten, zoals polyethyleenglycol (PEG), dinatriumedetaatdihydraat of trometamol, die in zeldzame gevallen een overgevoeligheidsreactie kunnen veroorzaken. Bij een mogelijke overgevoeligheidsreactie kan een arts in overleg met een allergoloog onderzoeken of een volgende vaccinatie veilig is en of daarbij voorzorgsmaatregelen nodig zijn.

- Water voor injecties (zie rubriek 2 ‘AstraZeneca ‘vaccin’ bevat natrium en alcohol’).

Bijwerkingen/contra-indicaties AstraZeneca ‘vaccin’ (Vaxzevria)
(Bron: Bijsluiter/ Bijwerkingen centrum Lareb)

Reacties op de prikplek (pijn roodheid), niet lekker voelen, hoofdpijn, vermoeidheid, spierpijn, pijn in gewrichten, koorts, misselijkheid, koude rillingen, braken, diarree, griepachtige klachten en lichaamszwakte komen vaak voor.

Zoek dringend medische hulp als u verschijnselen krijgt van een ernstige allergische reactie. De volgende klachten, of een combinatie ervan, kunnen wijzen op zo’n reactie: zich flauw of licht in het hoofd voelen - veranderingen in uw hartslag - kortademigheid – piepende ademhaling - zwelling van uw lippen, gezicht of keel - netelroos of huiduitslag - misselijkheid of overgeven – buikpijn.  

Angst gerelateerde reacties, waaronder Vasovagale reacties (syncope), hyperventilatie of stress gerelateerde reacties, kunnen zich in verband met vaccinatie voordoen als psychogene respons op de naaldprik.

De vaccinatie moet worden uitgesteld bij personen die een acute ernstige ziekte hebben, die gepaard gaat met koorts, of die een acute infectie hebben.

Trombose met een laag aantal bloedplaatjes (TTS)
Een combinatie van uitgebreide trombose en een laag aantal bloedplaatjes is beschreven als zeldzame ernstige bijwerking in de bijsluiter. Het wordt ‘trombose met trombocytopenie syndroom’ (TTS) genoemd. Klachten die passen bij dit zeldzame beeld zijn: kortademigheid, pijn op de borst, zwelling van de benen en/of pijn in de benen, aanhoudende buikpijn, ernstige of aanhoudende hoofdpijn, wazig zien of na een paar dagen blauwe plekken of rode/paarse puntvormige bloedingen op de huid buiten de prikplek.

Immuun trombocytopenie (ITP)
Immuun trombocytopenie is toegevoegd als bijwerking aan de bijsluiter. Hierbij is er sprake van een laag aantal bloedplaatjes. Klachten die kunnen ontstaan bij ITP zijn: spontane bloedingen, blauwe plekken en/of rood, paarse puntvormige bloedinkjes op de huid buiten de prikplek.

Heparine- geïnduceerde trombocytopenie (HIT)
HIT is een zeldzame en zeer ernstige aandoening die ontstaat door het gebruik van heparine. Het is nog onbekend of patiënten die HIT hebben gehad een verhoogd risico hebben op de zeldzame bijwerking van het AstraZeneca-vaccin.

Cerebrale veneuze sinustrombose (CVST)
Ook cerebrale veneuze sinustrombose is opgenomen als zeldzame bijwerking in de bijsluiter. Als er naast CVST ook een tekort aantal bloedplaatjes is, kan het gaan om de zeldzame bijwerking trombose met een tekort aan bloedplaatjes (TTS). Maar CVST kan ook optreden zonder een tekort aan bloedplaatjes. Symptomen zijn onder andere: hoofdpijn, uitvalsverschijnselen en mogelijk epileptische aanvallen.

Guillain-Barré
De zeldzame aandoening Guillain-Barré is als waarschuwing toegevoegd in de bijsluiter. Mensen die gevaccineerd zijn met deze prik en klachten ervaren van dubbel zien, spierzwakte of moeite met slikken, kauwen, spreken of lopen, moeten contact opnemen met een arts.

Myelitis transversa
Ontsteking van het ruggenmerg (myelitis transversa) is een zeldzame bijwerking. Lareb ontving hier ook meldingen van een ontsteking van de zenuwbanen in het ruggenmerg (myelitis transversa) bij het AstraZeneca vaccin.  Bij deze ontsteking ontstaan er klachten die lijken op een dwarslaesie, zoals zwakte in de benen, gevoelsstoornissen en een verstoring van de blaas of darmen. Ook tijdens de onderzoeken van dit ‘vaccin’ trad deze aandoening op bij drie personen, waarvan één mogelijk gerelateerd werd aan het vaccin.     

Capillairleksyndroom
Ook het capillairleksyndroom is als ernstige zeldzame bijwerking in de bijsluiter opgenomen. Armen en benen die dik worden, plotselinge gewichtstoename en een gevoel van flauwte kunnen wijzen op dit syndroom. Mensen die eerder capillairleksyndroom hebben gehad, mogen geen AstraZeneca injectie krijgen.

Overlijdens (05-03-2023)
Er zijn 77 meldingen van overlijden (na toediening AstraZevria) gedaan bij Bijwerkingen centrum Lareb.

Totaal aantal meldingen AstraZeneca bij het Bijwerkingencentum Lareb 38.000
Aantal gemelde bijwerkingen 223.283
Aantal meldingen met een ernstige bijwerking * 987. (05-03-2023)


Absolute contra-indicaties voor Covid 19-vaccinnatie
Praktijkhandleiding COVID-19-vaccinatie (NHG, Nederlands Huisartsen Genootschap)  

 • Een tweede vaccinatie met een ander COVID-19-vaccin na een allergische reactie wordt niet geadviseerd. Er zijn te weinig data over zowel allergische (kruis)reacties als over de effectiviteit. Het vooraf of na vaccinatie preventief nemen van medicatie om een allergische reactie te voorkómen kan een ernstige anafylactische reactie vertragen en wordt met kracht afgeraden.
 • Bij epilepsie kan een vaccinatie of koorts na vaccinatie een convulsie uitlokken. Bij personen die bekend zijn met het krijgen van convulsies na vaccinatie of koorts, wordt een afweging gemaakt tussen de voor- en nadelen van de COVID-19-vaccinatie. Neem hierover zo nodig contact op met de behandelend specialist.
 • In Noorwegen en in Nederland is een aantal zeer kwetsbare mensen overleden na vaccinatie met een COVID-19-vaccin. Deze gebeurtenissen worden nog onderzocht en geven vooralsnog geen aanleiding tot het formuleren van een contra-indicatie voor de alleroudsten. Tot die tijd wordt aanbevolen om bij oude en heel fragiele mensen de voor- en nadelen te beoordelen of iemand geschikt is om te worden gevaccineerd en de optredende bijwerkingen van vaccinatie, zoals koorts, veilig kan verdragen.                                                                                                                                                          

Boostervaccinatie is een mRNA-vaccin
Alle mensen die in aanmerking komen voor een boostervaccinatie krijgen een mRNA-vaccin aangeboden: BioNTech/Pfizer of Moderna. Het maakt niet uit welk vaccin iemand eerder heeft gekregen. De Gezondheidsraad en het Europees Geneesmiddelen Agentschap (EMA) vinden het vaccin van BioNTech/Pfizer en Moderna voldoende veilig en effectief als boostervaccinatie. Ook na een basisserie met Janssen of AstraZeneca. U kunt niet zelf kiezen met welk vaccin u de boostervaccinatie krijgt.

Algemene informatie over de verschillende typen ‘vaccins’ die op de markt zijn (zoals mRNA, vector) is te vinden in het ‘Overzicht vaccin typen’.

Nieuwsfeiten over dit vaccin

Schadevergoeding uitgekeerd na overlijden AstraZeneca injectie. (21-06-2022) Er werd een maximale schikking van £ 120.000 uitgekeerd, Vikki Spit's voormalige rockzanger werd acht dagen na zijn injectie ziek en stierf in mei 2021. https://www.bbc.com/news/uk-england-tyne-61885899


Gevaccineerde met AstraZeneca heeft minder antistoffen, (10-11-2021)
Het groepje 61- tot 65-jarigen hebben de laagste hoeveelheid antistoffen. Dit is de groep gevaccineerden die het AstraZeneca-vaccin kreeg. https://www.metronieuws.nl/in-het-nieuws/binnenland/2021/11/astra-zeneca-gevaccineerde-antistoffen-boosterprik/

Drie personen hebben een schadevergoeding gekregen van het Noorse systeem van letselschadevergoeding voor patiënten vanwege ernstige bijwerkingen die zijn opgetreden na vaccinatie met het AstraZeneca Covid-vaccin. ( 2-07- 2021)
Een van de schadevergoeding betreft een vrouw van in de 40 die in maart 2021 overleed. De vrouw kreeg prioriteit in het Noorse vaccinatieprogramma vanwege haar positie als gezondheidspersoneel. Ze liet een man en kinderen achter. https://sciencenorway.no/covid19-vaccines/will-be-paid-damages-after-astrazeneca-vaccination/1884393

Denemarken stopt helemaal met AstraZeneca. (14-04-2021)
https://nos.nl/artikel/2376690-denemarken-stopt-vaccinaties-met-astrazeneca.html

Al een maand migraine na eerste spuit AstraZeneca (09-04-2021)
Nancy (37) belandde enkele uren na haar eerste prik in het ziekenhuis en kampt sindsdien met chronische migraine. Politie-inspecteur uit ‘Flikken BXL’ kampt al maand met migraine na eerste spuit AstraZeneca | Het Nieuwsblad Mobile

Griepsymptomen na prik met Astrazeneca. (31-03-2021)
Tweederde van de zorgmedewerkers die deelnamen aan een onderzoek naar bijwerkingen, kreeg een dag na de 1ste inenting te maken met griepsymptomen. Bij veel mensen waren die symptomen zo fiks dat ze niet konden werken.
https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/onderzoek-onder-zorgmedewerkers-tweederde-krijgt-griepsymptomen-na-prik-met-astrazeneca~b0641957/

31 gevallen van trombose in de hersenen bij mensen bij wie het AstraZeneca vaccin was toegediend. Negen mensen zijn overleden. (30-03-2021)
https://www.telegraaf.nl/nieuws/792160044/duitsland-stopt-met-astra-zeneca-bij-60-minners

Duitsland stopt met AstraZeneca bij 60-minners. (30-03-2021)
Na 31 gevallen van trombose in de hersenen bij mensen, 9 mensen zijn overleden.
https://www.telegraaf.nl/nieuws/792160044/duitsland-stopt-met-astra-zeneca-bij-60-minners

Frankrijk, Italië, Spanje, Duitsland, IJsland, Oostenrijk, Zwitserland en Denemarken stoppen tijdelijk met het vaccineren met het AstraZeneca vaccin. (14-03-2021)
Op 14 Maart besluit Nederland om uit voorzorg het vaccineren met AstraZeneca stop te zetten. Oostenrijk is het eerste land dat een verband legt tussen het vaccin en stollingsstoornissen. Een partij vaccins werd in beslag genomen nadat bij 2 vrouwen na de inentingen bloedproppen waren vastgesteld, één van hen overleed. Het Duitse ministerie van Volksgezondheid nam het besluit tot opschorting op advies van een toonaangevend onderzoeksinstituut. Het geneesmiddelenbureau EMA zegt geen verband aan te kunnen wijzen tussen de inenting en de bloedstolling.
https://www.dvhn.nl/extra/Nederland-stopt-voorlopig-uit-voorzorg-met-coronavaccin-van-AstraZeneca-26653295.html

Nieuwe mammogramrichtlijnen voor vrouwen die onlangs zijn gevaccineerd tegen COVID-19 (02-02-2021)
Na toediening van het AstraZeneca ‘vaccin’ hebben artsen gezwollen lymfeklieren geconstateerd bij het screenen van mammogrammen van vrouwen die onlangs zijn gevaccineerd. Het volgende advies is van toepassing: Vrouwen moeten hun mammogram krijgen vóór hun 1ste dosis van het vaccin, of 4 weken wachten na hun 2de dosis.
https://www.fox13now.com/news/coronavirus/local-coronavirus-news/new-mammogram-guidelines-for-women-recently-vaccinated-for-covid-19

Laatst bijgewerkt maart 2023

 

Vaccin: Janssen & Janssen

Samenvatting
De experimentele prik van Janssen is een zgn. Vector prik, een gentherapie, en is door het EMA op 11 maart 2021 voorlopig toegelaten volgens EUA (Emergency Use Approval). Dit betekent dat aanvullend bewijs over de veiligheid en effectiviteit nog moet worden onderzocht in de 3e en 4e testfase, die tot 31 december 2023 duurt en waar iedereen die de prik krijgt als proefkonijn aan deelneemt. Het Europees Geneesmiddelenbureau EMA zal nieuwe informatie op zijn minst eenmaal per jaar beoordelen en zo nodig aanpassen in de bijsluiter. Inmiddels zijn als ernstige, zeldzame bijwerkingen: Trombose met trombocytopenie syndroom’ (TTS), Cerebrale veneuze sinustrombose,Veneuze trombose (stolsel in aderen), oorsuizen en duizeligheid, Myelitis transversa (ontsteking van het ruggenmerg), Cutane vasculitis (Ontsteking van de kleine bloedvaten in de huid), Guillain-Barré en capillairleksyndroom in de bijsluiter opgenomen.                                                                                                  

Deze prikken werden in Nederland op een bizarre manier gepromoot door voormalig minister van VWS Hugo de Jonge als ware hij een lobbyist van de farmaceut, onder het motto ‘Dansen met Janssen’ waar een flinke uitbraak van ziekte op volgde, mogelijk doordat zoveel mensen bij elkaar waren geweest, of zou het door de prik zijn gekomen?

Omdat van deze prik in eerste instantie één prik voldoende zou zijn, leek de keuze voor de meeste jonge mensen hiervoor snel gemaakt. Na de vele bloedstollingsproblemen werd het echter minder populair. Precies op de dag dat de eerste zending werd geleverd (13 april 2021), worden wereldwijd de vaccinaties gestopt wegens bloedstollingsproblemen met dit ‘vaccin’ in de VS, waarbij meteen een dode te betreuren viel.

 • Opm.:
  - Onderstaande informatie en overwegingen zijn gebaseerd op de bijsluiter van Janssen.
  - Opmerking: Bij overname van letterlijke tekst is deze cursief weergegeven.

Naam van het geneesmiddel
NVKP: De term ‘geneesmiddel’ is niet juist; dit product geneest niet..!!
COVID-19 Vaccine Janssen (Ad26.COV2-S [recombinant])
COVID-19 Vaccine Janssen is onderworpen aan aanvullende monitoring!

Kwalitatieve en kwantitatieve samenstelling
Dit is een injectieflacon met meerdere doses (5 doses van 0,5ml). Eén dosis bevat: Adenovirus type 26, dat codeert voor de spike-glycoproteïne van SARS-CoV-2* (Ad26.COV2-S), niet minder dan 8,92 log10 infectieuze eenheden.
*Geproduceerd in de PER.C6 TetR-cellijn en door middel van recombinant-DNA-technologie.
PER C6 is afkomstig van een 18 weken oude gezonde foetus die vanwege sociale redenen geaborteerd werd.
Het product bevat genetisch gemodificeerde organismen (GMO).

Officieel verbod op GMO voor mensen!
Het hierboven beschreven ‘vaccin’ is officieel niet toegestaan in de EU: GMO mag alleen toegepast worden bij planten en gewassen. Echter, er lijkt niets te zijn wat farmaceutische bedrijven kan stoppen. Een aantal farmaceuten heeft bij de Europese Commissie met succes gelobbyd (juli 2020) om toestemming te krijgen om GMO/GGO vaccins te mogen ontwikkelen. Dit is echter alleen van toepassing zolang er een pandemie is; dat betekent zolang Covid-19 op de A-lijst van de WHO staat.

Het Janssen ‘vaccin’ is geïndiceerd voor actieve immunisatie van personen van 18 jaar en ouder. De veiligheid en werkzaamheid van het Janssen COVID-19 ‘vaccin’ bij kinderen en adolescenten (jonger dan 18jaar) zijn nog niet vastgesteld; er zijn geen gegevens beschikbaar.

De duur van de bescherming die door de prik wordt geboden is onbekend, omdat die met lopende klinische onderzoeken nog moet worden bepaald. Om de werkzaamheid en de veiligheid van het COVID-19-vaccin Ad26.COV2.S te bevestigen, moet de vergunninghouder het definitieve klinische onderzoeksrapport indienen op uiterlijk 31 december 2023.

Zwangerschap
Er is beperkte ervaring met het gebruik bij zwangere vrouwen.
Toediening van het COVID-19 Janssen ‘vaccin’ tijdens de zwangerschap mag alleen worden overwogen wanneer de potentiële voordelen opwegen tegen de potentiële risico’s voor de moeder en de
foetus.
Er zijn bij het Lareb 15 meldingen gedaan van spontane miskramen na injecteren met het COVID-19 Janssen ‘vaccin’. (05-02-2023)

Borstvoeding
Het is niet bekend of het COVID-19 Janssen ‘vaccin’ in de moedermelk wordt uitgescheiden.  
Er zijn bij het Lareb 3 meldingen gedaan van verminderde borstvoeding na injecteren
met het COVID-19 Janssen ‘vaccin’. (05-02-2023)                                                                                                                 

Vruchtbaarheid
De resultaten van dieronderzoek duiden niet op directe of indirecte schadelijke effecten wat betreft reproductietoxiciteit (zie rubriek 5.3 van de bijsluiter)

Genotoxiciteit/carcinogeniciteit
Er is geen onderzoek naar Genotoxiciteit (DNA-beschadiging) of carcinogeniciteit (kankerverwekkende eigenschappen) uitgevoerd.
De vaccinatie moet worden uitgesteld bij personen die een acute ernstige ziekte hebben, die gepaard gaat met koorts, of die een acute infectie hebben.

Lijst van hulpstoffen(Bron: Bijsluiter)

 • 2-hydroxypropyl-β-cyclodextrine (HBCD)
 • Citroenzuur-monohydraat         
 • Ethanol, elke dosis (0,5ml) bevat ongeveer 2mg ethanol.
 • Zoutzuur
 • Polysorbaat 80 (433)

Onderzoek heeft aangetoond dat polysorbaat 80 kan leiden tot onvruchtbaarheid bijratten. Een studie gepubliceerd in het Journal of Food and Chemical Toxicologie ontdekte dat de rijping van ratten versnelde, de oestruscyclus verlengde, het gewicht van de baarmoeder en de eierstokken deed afnemen en schade veroorzaakte aan de bekleding van de baarmoeder, een aanwijzing voor chronische oestrogene stimulatie. De eierstokken van de ratten waren ook beschadigd, met degeneratieve follikels en geen corpora lutea (een massa van progesteron-uitscheidend endocrien weefsel dat zich direct na de ovulatie vormt). Dergelijke ernstige misvormingen van de eierstok kunnen leiden tot onvruchtbaarheid.

- Natriumchloride
- Natriumhydroxide
- Trinatriumcitraat-dihydraat

- Water voor injecties

Bijwerkingen-contra-indicaties Janssen vaccin. (Bron: Bijsluiter/Bijwerkingen centrum Lareb)
Pijn op de prikplek, hoofdpijn, vermoeidheid, spierpijn en misselijkheid komen vaak voor (bij meer dan 1 op de 10 personen).

Zoek dringend medische hulp als u verschijnselen krijgt van een ernstige allergische reactie. De volgende klachten, of een combinatie ervan, kunnen wijzen op zo’n reactie: zich flauw of licht in het hoofd voelen - veranderingen in uw hartslag - kortademigheid – piepende ademhaling - zwelling van uw lippen, gezicht of keel - netelroos of huiduitslag - misselijkheid of overgeven – buikpijn.  

Angst gerelateerde reacties, waaronder Vasovagale reacties (syncope), hyperventilatie of stress gerelateerde reacties, kunnen zich in verband met vaccinatie voordoen als psychogene respons op de naaldprik.
 
Trombose met een laag aantal bloedplaatjes
Een combinatie van uitgebreide trombose en een laag aantal bloedplaatjes is beschreven als zeldzame ernstige bijwerking in de bijsluiter. Het wordt  ‘trombose met trombocytopenie syndroom’ (TTS) genoemd. Klachten die passen bij dit zeldzame beeld zijn: kortademigheid, pijn op de borst, zwelling van de benen en/of pijn in de benen, aanhoudende buikpijn, ernstige of aanhoudende hoofdpijn en wazig zien of na een paar dagen blauwe plekken of rode/paarse puntvormige bloedingen op de huid buiten de prikplek
 

Immuun trombocytopenie (ITP)
Immuun trombocytopenie is toegevoegd als bijwerking aan de bijsluiter. Hierbij is er sprake van een laag aantal bloedplaatjes. Klachten die kunnen ontstaan bij ITP zijn: spontane bloedingen, blauwe plekken en/of rood, paarse puntvormige bloedinkjes op de huid buiten de prikplek.

Veneuze trombose
Veneuze trombose (stolsel in aderen) is opgenomen als bijwerking in de bijsluiter.
Bij mensen die eerder een veneuze trombose hebben gehad, moet vóór vaccinatie een afweging worden gemaakt van de risico’s. Klachten die passen bij veneuze trombose zijn: kortademigheid, pijn op de borst, zwelling van de benen en/of pijn in de benen en/of aanhoudende buikpijn.

Oorsuizen en duizeligheid
Oorsuizen (tinnitus) en duizeligheid kunnen ook een bijwerking zijn van het Janssen vaccin. Bij oorsuizen hoort iemand een piep, sis of bromgeluid zonder dat dat geluid er werkelijk is.

Guillain-Barré
De zeldzame aandoening Guillain-Barré is toegevoegd in de bijsluiter. Mensen die gevaccineerd zijn met Janssen en klachten ervaren waaronder: dubbelzien, spierzwakte, moeite met slikken, kauwen, spreken of lopen, moeten contact opnemen met een arts.

Capillairleksyndroom
Ook het capillairleksyndroom is als ernstige zeldzame bijwerking in de bijsluiter opgenomen. Armen en benen die dik worden, plotselinge gewichtstoename en een gevoel van flauwte kunnen wijzen op dit syndroom. Mensen die eerder capillairleksyndroom hebben gehad, mogen geen Janssen vaccinatie krijgen.

Myelitis transversa
Ontsteking van het ruggenmerg (myelitis transversa) is een zeldzame bijwerking van het coronavaccin van Janssen. Ook Lareb heeft hier meldingen van gekregen. Bij ontsteking van het ruggenmerg ontstaan er klachten die lijken op een dwarslaesie, zoals zwakte in de benen, gevoelsstoornissen en verstoring van de blaas of darmen.

Cutane vasculitis
Ontsteking van de kleine bloedvaten in de huid (cutane vasculitis) wordt ook als bijwerking toegevoegd aan de bijsluiter. Bij cutane vasculitis blijft de bloedvatontsteking beperkt tot de huid. Dit kan zich uiten in huiduitslag of bloeduitstortingen.

Overlijdens (05-02-2023)
Er zijn 19 meldingen van overlijden gedaan bij het Bijwerkingencentrum Lareb ná injecteren met de Janssen prik.

Totaal aantal meldingen bij het Lareb     (05-2-2023) 15.066
Aantal gemelde bijwerkingen         78.174
Aantal meldingen met een ernstige bijwerking * 287 (05-02-2023)

Absolute contra-indicaties voor Covid 19-vaccinatie
Praktijkhandleiding COVID-19-vaccinatie(NHG, Nederlands Huisartsen Genootschap)

 • Een tweede vaccinatie met een ander COVID-19-vaccin na een allergische reactie wordt niet geadviseerd. Er zijn te weinig data over zowel allergische (kruis)reacties als over de effectiviteit. Het vooraf of na vaccinatie preventief nemen van medicatie om een allergische reactie te voorkómen kan een ernstige anafylactische reactie vertragen en wordt met kracht afgeraden.
 • Bij epilepsie kan een vaccinatie of koorts na vaccinatie een convulsie uitlokken. Bij personen die bekend zijn met het krijgen van convulsies na vaccinatie of koorts, wordt een afweging gemaakt tussen de voor- en nadelen van de COVID-19-vaccinatie. Neem hierover zo nodig contact op met de behandelend specialist.
 • In Noorwegen en in Nederland is een aantal zeer kwetsbare mensen overleden na vaccinatie met een COVID-19-vaccin. Deze gebeurtenissen worden nog onderzocht en geven vooralsnog geen aanleiding tot het formuleren van een contra-indicatie voor de alleroudsten. Tot die tijd wordt aanbevolen om bij oude en heel fragiele mensen de voor- en nadelen te beoordelen of iemand geschikt is om te worden gevaccineerd en de optredende bijwerkingen van vaccinatie, zoals koorts, veilig kan verdragen.                                                                                                                                                            

Boostervaccinatie is een mRNA-vaccin
Alle mensen die in aanmerking komen voor een boostervaccinatie krijgen een mRNA-vaccin aangeboden: BioNTech/Pfizer of Moderna. Het maakt niet uit welk vaccin iemand eerder heeft gekregen. De Gezondheidsraad en het Europees Geneesmiddelen Agentschap (EMA) vinden het vaccin van BioNTech/Pfizer en Moderna voldoende veilig en effectief als boostervaccinatie. Ook na een basisserie met Janssen of AstraZeneca. U kunt niet zelf kiezen met welk vaccin u de boostervaccinatie krijgt.

Janssen tóch als booster
U kunt het Janssen-vaccin als booster krijgen op basis van een medische indicatie. Of wanneer u hier zelf voor kiest. Omdat mensen standaard een booster met een mRNA-vaccin krijgen, is het Janssen-vaccin als booster alleen beschikbaar op basis van ‘informed consent’. Dit betekent dat u goed heeft nagedacht over de keuze voor Janssen als booster. De GGD-medewerker vraagt hiernaar bij het maken van de afspraak.

Algemene informatie over de verschillende typen ‘vaccins’ die op de markt zijn (zoals mRNA, vector) is te vinden in het ‘Overzicht vaccin typen’.

Heeft u een bijwerking ervaren?
Meld dit dan bij Lareb

Nieuwsfeiten over dit vaccin

Uitrol Janssen-vaccin in Europa uitgesteld vanwege mogelijke bloedproppen (13 april 2021):In de VS zijn 6 gevallen opgedoken van een ernstige complicatie, cerebrale veneuze sinustrombose (CVST) in combinatie met een laag aantal bloedplaatjes (trombocytopenie). Bij 6 vrouwen tussen de 18 en 48 jaar werd die complicatie binnen 2 weken na het toedienen van de Janssen-prik geconstateerd. Eén vrouw overleed, een andere ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis. https://www.ad.nl/buitenland/uitrol-janssen-vaccin-in-europa-uitgesteld-vanwege-mogelijke-bloedproppen~a2458a53/

Het vaccin van Janssen wordt niet meer ingezet bij mensen onder de zestig jaar. (4 juni 2021)
https://www.nu.nl/coronavaccins/6137232/waarom-niet-prikken-wat-de-pot-schaft-en-meer-vragen-over-de-janssen-stop.html

Er zijn twee nieuwe bijwerkingen van het coronavaccin van Janssen vastgesteld. Het gaat om oorsuizen en duizelingen. (6 augustus 2021).                                                                                                            Daarom heeft het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) bepaald dat die klachten op de bijsluiter moeten komen te staan: https://www.rtlnieuws.nl/nieuws/nederland/artikel/5246794/nog-2-bijwerkingen-janssen-vaccin-vastgesteld-oorsuizen-en

Bloedprop toegevoegd als bijwerking in bijsluiter Janssen. (1 oktober 2021).
 Het gaat om veneuze trombose, een bloedprop in een ader, bijvoorbeeld in een been, arm of de longen: https://www.rd.nl/artikel/945214-bloedprop-toegevoegd-als-bijwerking-in-bijsluiter-janssen

Met Janssen gevaccineerde Nederlanders kunnen straks niet op wintersport in Oostenrijk (8 november 2021): https://luchtvaartnieuws.nl/nieuws/categorie/72/algemeen/met-janssen-gevaccineerde-nederlanders-kunnen-straks-niet-op-wintersport-in-oostenrijk

Duitsland eist sinds 14 januari drie vaccinaties voor een geldige vaccinatiepas, in navolging van Oostenrijk. (30 januari 2022)                                                                                                                                                Volgens de Duitse regelsmoet je dus twee extra mRNA-prikken hebben gehad na Janssen om als geboosterd te worden beschouwd en dus naar een restaurant of zelfs winkel te mogen. https://nos.nl/artikel/2415109-met-coronapas-op-reis-in-europa-dit-verandert-vandaag

Het coronavaccin van Janssen kent een nieuwe bijwerking (16 maart 2022) : In de bijsluiter van het vaccin is nu een ontsteking van de kleine bloedvaten in de huid (cutane vasculitis) opgenomen. Cutane vasculitis kan huiduitslag of blauwe plekken veroorzaken. Soms kunnen de ontstekingen ook doordringen tot inwendige organen, met maag-, darm- en spierklachten tot gevolg. https://www.rd.nl/artikel/967015-ema-meldt-een-nieuwe-bijwerking-van-het-janssen-vaccin      

Janssen-vaccin in VS alleen nog voor volwassenen vanwege risico op bloedstolsels (6 mei 2022) Het coronavaccin van Johnson & Johnson (J&J) mag voortaan alleen worden gebruikt voor volwassenen, meldt de Amerikaanse geneesmiddelenautoriteit FDA. Volgens het bureau rechtvaardigen aanhoudende zorgen over een zeldzame en mogelijk levensbedreigende bijwerking met bloedstolsels de actie. https://www.gelderlander.nl/gezond/janssen-vaccin-in-vs-alleen-nog-voor-volwassenen-vanwege-risico-op-bloedstolsels~a34becd7/

Vaccin Novavax (Nuvaxovid)

Samenvatting
De experimentele prik van Novavax is een eiwitvaccin, dat deels met nieuwe technieken is ontwikkeld en de merknaam Nuvaxovid heeft gekregen. Op 20 december 2021 geeft geneesmiddelenbureau EMA een voorwaardelijke toelating. Vanwege de voorwaardelijke status moet Novavax onderzoek blijven doen naar mogelijke bijwerkingen en maandelijks een veiligheidsrapportage inleveren bij het EMA. Over eventuele zeldzame bijwerkingen op lange termijn is niets bekend!

Sinds 14 maart 2022  bestaat de mogelijkheid te ‘vaccineren’ met Novavax. Novavax is voorwaardelijk toegelaten als basisvaccinatie en door het EMA niet beoordeeld als boostervaccin! Alleen mRNA injecties worden aangeboden als booster.

Novavax wordt met name beschikbaar gesteld voor volwassenen die nog niet geïnjecteerd zijn en bezwaar hebben tegen een mRNA-‘vaccin’. Een mRNA-vaccin zorgt ervoor dat menselijke cellen zelf het spike-eiwit van het coronavirus aanmaken, met het Novavax-vaccin wordt het spike-eiwit direct ingespoten.

Novavax als basisserie is door het EMA geschikt gevonden vanaf 12 jaar en ouder. De basisserie bestaat uit 2 prikken, met minimaal 3 weken tussen de 1e en 2e dosis. De werkzaamheid van de Novavax prik tegen de meer besmettelijke deltavariant of de omicron variant is op dit moment nog onvoldoende onderzocht. Men neemt aan dat de prik voor 60-90% beschermt tegen het coronavirus. Op 1 september 2022 is Novavax door het EMA geregistreerd als herhaalprik voor volwassenen vanaf 18 jaar.

Let op: In Nederland wordt vanaf 30 september 2023 geen Novavax ingezet. Er komt naar verwachting najaar 2023 een aangepast eiwitvaccin van Novavax beschikbaar.

Novavax is beschikbaar op basis van ‘Informed consent’ (zoals bij elke prik!). Bij het maken van de vaccinatie-afspraak zou de GGD-medewerker moeten vragen of er sprake is van een goed geïnformeerde, weloverwogen keuze. 
Het EMA concludeert dat ontsteking van de hartspier of het hartzakje kunnen optreden als mogelijke bijwerking van de Novavax injectie

Novavax wordt ook wel een traditioneel vaccin genoemd, echter er wordt gebruik gemaakt van andere technieken.

Hoogleraar vaccinologie Anke Huckriede legt het verschil uit.

Het is dus traditioneel, maar niet helemaal. Kunt u dat uitleggen?
“Bij een traditioneel vaccin, bijvoorbeeld het griepvaccin, wordt eerst het virus gekweekt. Daaruit worden vervolgens bepaalde eiwitten gehaald. In het geval van Novavax, wordt niet het virus gekweekt, maar een eiwit uit het virus: het bekende spike-eiwit. Hiervoor worden cellen van insecten gebruikt. De eiwitten vormen heel kleine deeltjes: nanodeeltjes. Die worden van de cellen ‘geoogst’. De nanodeeltjes zijn het moderne deel van het vaccin.”

Opm.:
- Onderstaande informatie en overwegingen zijn gebaseerd op de Novavax  bijsluiter.
-
Opmerking: Bij overname van letterlijke tekst is deze cursief weergegeven.

Naam van het geneesmiddel

NVKP: De term ‘geneesmiddel’ is niet juist; dit product geneest niet..!!

Nuvaxovid dispersie voor injectie COVID-19-vaccin (recombinant, met adjuvans). Dit ‘geneesmiddel’ is onderworpen aan aanvullende monitoring. Beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg worden verzocht alle vermoedelijke bijwerkingen te melden.

Kwalitatieve en kwantitatieve samenstelling 
Dit is een flacon voor meervoudig gebruik en bevat 10 doses van 0,5 ml.  Eén dosis (0,5 ml) bevat 5 microgram van het spike-eiwit van SARS-CoV-2* met Matrix-M als adjuvans. Per dosis van 0,5 ml bevat het adjuvans Matrix-M: fractie-A (42,5 microgram) en fractie-C (7,5 microgram) van het extract van Quillaja saponaria Molina.

* geproduceerd met behulp van recombinant-DNA-technologie door middel van het baculovirus expressiesysteem in een cellijn die afkomstig is van Sf9-cellen van de insectensoort Spodoptera frugiperda. (ook wel legerrups of legerworm genoemd; is een vlinder uit de familie van de uilen. (Noctuidae)

Zwangerschap
Er is een beperkte hoeveelheid aan gegevens beschikbaar over het gebruik van Novavax bij zwangeren. Het toedienen tijdens zwangerschap mag alleen worden overwogen indien de mogelijke voordelen zwaarder wegen dan de mogelijke risico’s voor moeder en foetus.  

Borstvoeding
Het is niet bekend of Nuvaxovid in de moedermelk wordt uitgescheiden.

Vruchtbaarheid
De resultaten van dieronderzoek duiden niet op directe of indirecte schadelijke effecten wat betreft reproductietoxiciteit.

Carcinogeniteit
Er is geen onderzoek naar carcinogeniciteit (kankerverwekkende eigenschappen) uitgevoerd. Carcinogeniteit wordt niet verwacht.                                                                                                 

Lijst van hulpstoffen (Bron: Bijsluiter)

- Dinatriumwaterstoffosfaat
- Heptahydraat
- Natriumdiwaterstoffosfaat
- Monohydraat
- Natriumchloride
- Natriumhydroxide (voor pH-aanpassing)

- Polysorbaat 80
Onderzoek heeft aangetoond dat polysorbaat 80 kan leiden tot onvruchtbaarheid bijratten. Een studie gepubliceerd in het Journal of Food and Chemical Toxicologie ontdekte dat de rijping van ratten versnelde, de oestruscyclus verlengde, het gewicht van de baarmoeder en de eierstokken deed afnemen en schade veroorzaakte aan de bekleding van de baarmoeder, een aanwijzing voor chronische oestrogene stimulatie. De eierstokken van de ratten waren ook beschadigd, met degeneratieve follikels en geen corpora lutea (een massa van progesteron-uitscheidend endocrien weefsel dat zich direct na de ovulatie vormt). Dergelijke ernstige misvormingen van de eierstok kunnen leiden tot onvruchtbaarheid.

- Zoutzuur (voor pH-aanpassing)
- Adjuvans (Matrix-M)
Op saponine gebaseerde adjuvantia worden veel gebruikt om de humorale en cellulaire immuunrespons van vaccin antigenen te versterken, hoewel het nog niet volledig bekend is hoe ze hun stimulerende effecten mediëren. Adjuvans Matrix-M bestaat uit 40 nm Nano deeltjes die zijn samengesteld uit Quillaja saponinen, cholesterol en fosfolipiden.   Quillaja saponinen zijn chemische verbindingen die uit de zeepkistboom worden gewonnen.

- Cholesterol  
- Fosfatidylcholine (waaronder all-rac-α-tocoferol)
- Kaliumdiwaterstoffosfaat
- Kaliumchloride
- Dinatriumwaterstoffosfaat-dihydraat
NTVG (Nederlands Tijdschrift Voor Geneeskunde): De vaccins tegen Covid-19 bevatten
vaccincomponenten, zoals polyethyleenglycol, dinatriumedetaatdihydraat of trometamol, die in zeldzame gevallen een overgevoeligheidsreactie kunnen veroorzaken. Bij een mogelijke overgevoeligheidsreactie kan een arts in overleg met een allergoloog onderzoeken of een volgende vaccinatie veilig is en of daarbij voorzorgsmaatregelen nodig zijn.

- Natriumchloride
-
Water voor injecties

Bijwerkingen/contra-indicaties Novavax vaccin (Nuvaxovid) (Bron: Bijsluiter/ Bijwerkingen centrum Lareb)                                     

Allergische reacties
Heftige allergische reacties na een coronavaccinatie zijn zeldzaam. Een heftige allergische reactie treedt meestal op binnen 15 tot 30 minuten na de prik. Er kan dan sprake zijn van: zwellingen rond de ogen, van de lippen, tong of keel, acute benauwdheid, huiduitslag of jeuk over het hele lichaam en een lage bloeddruk met een snelle hartslag. Soms ontstaan vergelijkbare klachten zonder aantoonbare allergische reactie. Of een vervolgvaccinatie mogelijk is na mogelijke allergische klachten, kunt u bespreken met uw (huis)arts.

 

Zoek dringend medische hulp als u verschijnselen krijgt van een ernstige allergische reactie.
De volgende klachten, of een combinatie ervan, kunnen wijzen op zo’n reactie: zich flauw of licht in het hoofd voelen - veranderingen in uw hartslag - kortademigheid – piepende ademhaling - zwelling van uw lippen, gezicht of keel - netelroos of huiduitslag - misselijkheid of overgeven – buikpijn.

Ontsteking van de hartspier of het hartzakje
Myocarditis en pericarditis kunnen optreden als mogelijke bijwerking van het Novavax vaccin. Dit concludeert het veiligheidscomité van het EMA op basis van een klein aantal meldingen in Europa.

Angst gerelateerde reacties, waaronder Vasovagale reacties (syncope), hyperventilatie of stress gerelateerde reacties, kunnen zich in verband met vaccinatie voordoen als psychogene respons op de naaldprik.

 

Tijdens de klinische studies werd een toenemende incidentie van hypertensie (verhoogde bloeddruk) na vaccinatie waargenomen.

De vaccinatie moet worden uitgesteld bij personen die een acute ernstige ziekte hebben, die gepaard gaat met koorts, of die een acute infectie hebben.


Absolute contra-indicaties voor Covid 19-vaccinnatie
Praktijkhandleiding COVID-19-vaccinatie(NHG, Nederlands Huisartsen Genootschap)

 • Een tweede vaccinatie met een ander COVID-19-vaccin na een allergische reactie wordt niet geadviseerd. Er zijn te weinig data over zowel allergische (kruis)reacties als over de effectiviteit. Het vooraf of na vaccinatie preventief nemen van medicatie om een allergische reactie te voorkómen kan een ernstige anafylactische reactie vertragen en wordt met kracht afgeraden.
 • Bij epilepsie kan een vaccinatie of koorts na vaccinatie een convulsie uitlokken. Bij personen die bekend zijn met het krijgen van convulsies na vaccinatie of koorts, wordt een afweging gemaakt tussen de voor- en nadelen van de COVID-19-vaccinatie. Neem hierover zo nodig contact op met de behandelend specialist.
 • In Noorwegen en in Nederland is een aantal zeer kwetsbare mensen overleden na vaccinatie met een COVID-19-vaccin. Deze gebeurtenissen worden nog onderzocht en geven vooralsnog geen aanleiding tot het formuleren van een contra-indicatie voor de alleroudsten. Tot die tijd wordt aanbevolen om bij oude en heel fragiele mensen de voor- en nadelen te beoordelen of iemand geschikt is om te worden gevaccineerd en de optredende bijwerkingen van vaccinatie, zoals koorts, veilig kan verdragen.
  Novavax als booster
  Op 1 september 2022 is Novavax positief beoordeeld als boostervaccin. De Gezondheidsraad is gevraagd om advies te geven over de inzet van Novavax als booster na een basisserie.
  Totaal aantal meldingen bij het Bijwerkingencentum Lareb60
  Aantal gemelde bijwerkingen 277 (24-9-2023)
   

Algemene informatie over de verschillende typen ‘vaccins’ die op de markt zijn (zoals mRNA, vector) is te vinden in het ‘Overzicht vaccin typen’.

Heeft u een bijwerking ervaren?
Meld dit dan bij Lareb.

Nieuwsfeiten over dit vaccin

Het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) verwacht in oktober een beslissing te nemen over het gebruik van Novavax. (21 september 2023)
https://www.reuters.com/business/healthcare-pharmaceuticals/europe-expects-decide-novavaxs-covid-vaccine-october-2023-09-21/

FDA markeert risico op hartontsteking bij Novavax COVID-19-vaccin (8 juni 2022)
In de proef met bijna 30.000 patiënten van het bedrijf, uitgevoerd tussen december 2020 en september 2021, werden vier gevallen van myocarditis ontdekt binnen 20 dagen na vaccinatie. Deze gebeurtenissen geven aanleiding tot bezorgdheid over een causaal verband met dit vaccin, vergelijkbaar met het verband dat is gedocumenteerd met mRNA COVID-19-vaccins”, schreven FDA-medewerkers in briefingdocumenten. Gegevens van passieve surveillance tijdens gebruik na toelating in andere landen wijzen ook op een hoger dan verwacht aantal myocarditis en pericarditis (voornamelijk pericarditis) geassocieerd met het vaccin.
https://worldunity.me/fda-markeert-risico-op-hartontsteking-bij-novavax-covid-19-vaccin/

Er blijkt weinig animo te zijn voor het Novavax-vaccin. (15 april 2022)
Nog geen duizend mensen haalden het eiwitvaccin, terwijl het ministerie 840.000 doses heeft ingekocht. Sinds maart hebben in totaal 655 Nederlanders een prik van Novavax gehaald. Zij moeten allemaal twee doses van het vaccin krijgen. Daarnaast staan nog 329 afspraken gepland. De aangekochte vaccins zijn maar houdbaar tot 31 augustus 2022. De doses die Nederland nu op voorraad heeft, zouden dus niet bij eventuele latere prikrondes gebruikt kunnen worden.

https://www.nu.nl/coronavirus/6195347/animo-voor-novavax-vaccins-blijft-achter-maar-houdbaarheidsdatum-is-in-zicht.html?redirect=1

 

Laatst bijgewerkt 24 september 2023